Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Οκτώβριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Mιχάλης Σταθόπουλος Επαγωγική και παραγωγική θεμελίωση του ανταλλάγματος ως νόμιμης αιτίας πλουτισμού (561)

• Ευριπίδης Α. Ρίζος Η γέννηση ευθύνης (ιδίως αδικοπρακτικής) λόγω καταχρηστικής άσκησης συμβατικού δικαιώματος (566)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Διάλυση σωματείου: Το γεγονός της αναγνώρισης του σωματείου με δικαστική απόφαση δεν κωλύει την εκ των υστέρων διάλυσή του (εφαρμογή κατ’ αναλογίαν της ΑΚ 105) (ΑΠ 840/2021) (576)

• Ευθύνη νομικού προσώπου: Εις ολόκληρον αστική ευθύνη του αντιπροσωπευτικού οργάνου με το νομικό πρόσωπο. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71 ΑΚ υπάγεται και η υποχρέωση απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΠ 1253/2020 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (583)

• Μερική ή ολική καταστροφή ξένου πράγματος: Υπολογισμός της οφειλόμενης αποζημίωσης. Αγωγή με την οποία ζητείται ως αποζημίωση η πλήρης εμπορική αξία ορισμένου πράγματος λόγω ολικής καταστροφής του περιλαμβάνει ως νομική βάση και την ελάσσονα μερική καταστροφή· το δε δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει μερικώς την απαίτηση αποζημίωσης, χωρίς να υποπίπτει στο παράπτωμα της επιδίκασης μη αιτηθέντος κονδυλίου (ΑΠ 272/2020) (587)

• Σύμβαση σε βάρος τρίτου (περί παροχής τρίτου): Συνιστά μορφή εγγυοδοτικής σύμβασης. Αντικειμενική ευθύνη του υποσχεθέντος να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενό του (δέκτη της υποσχέσεως). Όχληση τόσο προς τον υποσχεθέντα όσο και προς τον τρίτο δεν απαιτείται (ΠΠρΑθ 1048/2020) (588)

• Ονοματοδοσία: Η ονοματοδοσία του ανηλίκου αποτελεί περιεχόμενο (έκφανση) της γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, καθένας εκ των οποίων αποκαλεί τα τέκνα με διαφορετικό όνομα, αποφασίζει το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον των τέκνων, ορίζοντας τα ονόματα εκείνα η χρήση των οποίων θα τους εξασφαλίσει ομαλή ανάπτυξη και σταθερή ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη (ΑΠ 754/2020 με παρατηρήσεις Αθ. Κοντογιάννη) (592)

• ΓΟΣ: Συλλογική αγωγή με αίτημα την απαγόρευση ενσωμάτωσης συγκεκριμένων ΓΟΣ σε συμβάσεις διεθνών αερομεταφορών λόγω καταχρηστικότητας αυτών. Οι επίδικοι όροι κρίθηκαν εύλογοι (μη καταχρηστικοί) και διαφανείς (ΠΠρΑθ 217/2021) (601)

• Αναπλειστηριασμός: Σε περίπτωση που οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί δεν τελεσφορήσουν, ο επισπεύδων δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια τρίτου ή τέταρτου (ανά)πλειστηριασμού· δεν έχει όμως τη δυνατότητα να αιτείται τη διενέργεια απεριόριστων πλειστηριασμών στο πλαίσιο της ίδιας εκτελεστικής διαδικασίας (ΜΠρΑθ 3926/2021) (605)

• Αερομεταφορές: Ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος. Έννοια του “δυστυχήματος” (ΔικΕΕ C-70/20 με παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη) (609)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Εμμανουήλ Ι. Λασκαρίδης Συλλογική αγωγή και προσωπικά δεδομένα (627)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.