Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Οκτώβριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου 2020 του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Απόστολος Σ. Γεωργιάδης «Κοινή γνώμη», «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα» και απονομή δικαιοσύνης (561)

• Διονυσία Καλλινίκου Οι ρυθμίσεις του νόμου 4672/2020 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (566)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ένσταση διζήσεως του εγγυητή: Τα κατατεθέντα σε τραπεζικό λογαριασμό χρήματα δεν αποτελούν κινητά πράγματα του πρωτοφειλέτη κατά την έννοια του άρθρου 856 ΑΚ, ώστε να πρέπει να κατασχεθούν από τον δανειστή, προτού αυτός στραφεί κατά του εγγυητή. Αντικείμενο κατάσχεσης εν προκειμένω μπορεί να αποτελέσει μόνο η απαίτηση απόδοσης της κατάθεσης στον δικαιούχο (ΑΠ 205/2020) (581)

• Σύσταση επικαρπίας σε ακίνητο με παρακράτησή της από τον τέως πλήρη κύριο: Στην περίπτωση αυτή καταρτίζονται δύο δικαιοπραξίες, δηλαδή η μεταβίβαση της κυριότητας στον αποκτώντα και η σύσταση από τον αποκτώντα επικαρπίας υπέρ του μεταβιβάσαντος, οι οποίες πρέπει να σημειωθούν αυτοτελώς στο βιβλίο μεταγραφών και να καταχωρισθούν διακριτώς στο ευρετήριο μερίδων καθενός. Η παράλειψη της ιδιαίτερης μεταγραφής της συστατικής της δουλείας (επικαρπίας) δικαιοπραξίας εμποδίζει τόσο την απευθείας κτήση του σχετικού δικαιώματος όσο και τη λειτουργία του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως τίτλου τακτικής χρησικτησίας (ΑΠ 294/2020 με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (589)

• Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Εφόσον η Τράπεζα έχει ήδη ενημερώσει τον πελάτη της-οφειλέτη ότι τα προσωπικά του δεδομένα του θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή και από εκείνους που θα εκτελέσουν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, δεν απαιτείται η Τράπεζα να ενημερώσει εκ νέου τον οφειλέτη για τη διάθεση των δεδομένων του στον συγκεκριμένο αποδέκτη που θα εκτελέσει την επεξεργασία, ήτοι στη συγκεκριμένη εταιρεία που έχει αναλάβει την είσπραξη του χρέους του (ΟλΑΠ 3/2020) (593)

• Άδικη αναγκαστική εκτέλεση: Αξίωση αποζημίωσης του θιγέντος από διεξαχθείσα εναντίον του άδικη αναγκαστική εκτέλεση, η οποία επισπεύσθηκε με βάση μη τελεσίδικη διαταγή πληρωμής, που στη συνέχεια ακυρώθηκε αμετάκλητα κατόπιν ασκήσεως της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 5/2020) (604)

• Επίδοση: Συνέπειες, ουσιαστικές και δικονομικές, της παράλειψης επίδοσης ή της άκυρης επίδοσης. Πλασματική επίδοση σε πρόσωπο γνωστής διαμονής στο εξωτερικό (ΠΠρΠατρ 57/2020 και ΕιρΘεσ 1256/2018 με ενιαίες παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου) (613)

• Πνευματική ιδιοκτησία: Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής των άρθρων 2-5 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Η προστασία που παρέχεται δυνάμει του προβλεπόμενου από τις εν λόγω διατάξεις δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτει και προϊόν, του οποίου το σχήμα είναι (τουλάχιστον εν μέρει) απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος (ΔΕΕ C-833/18 με παρατηρήσεις Εμμ. Αϊμαλάκη) (628)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Ειρήνη-Μαρία Μπόρα Δικονομική μεταχείριση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων κατά τον Ν. 4354/2015 (633)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Οκτωβρίου 2020 πατήστε εδώ.