Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Οκτώβριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 Ιάκωβος Ε. Βενιέρης H ρυμοτομική απαλλοτρίωση ακινήτου και η διάσωσή του ως κύριας κατοικίας στη διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (561)

 Σπήλιος Αντ. Μούζουλας Το σύστημα των εκδιδόμενων από την ανώνυμη εταιρία τίτλων κατά τον ν. 4548/2018 – (Κριτική) αξιολογική προσέγγιση σε επίπεδο αρχών (564)

Σταύρος Κιτσάκης Η υποκειμενική ευθύνη στην εποχή των αλγορίθμων  – Αυτόνομοι πράκτορες και αστική ευθύνη (569)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Aδικοπρακτική ευθύνη των διοικητών νομικού προσώπου εις ολόκληρον με το τελευταίο: Σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης από ασφαλιστική εταιρεία των υποχρεώσεων πρόνοιας και δημιουργίας ασφάλειας στις συναλλαγές για τους πελάτες της (καταναλωτές), θεμελιώνεται με βάση το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994 αδικοπρακτική ευθύνη όλων των μελών του δ.σ. της εταιρείας, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών (ΑΠ 1/2019) (583)

Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων: Δεν θεμελιώνεται αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στη μη αναγραφή στο Φ.Ο.Χ. συγκεκριμένης παρενέργειας του φαρμάκου και την πρόκληση θανάτου του ασθενούς εξαιτίας εκδήλωσης αυτής της παρενέργειας, όταν η Π.Χ.Π., την οποία όφειλε να συμβουλευθεί ο θεράπων ιατρός, ήταν πλήρης ως προς το σημείο αυτό (ΑΠ 1305/2018 με παρατηρήσεις Β. Κρικέτου) (591)

Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους κατά τον προσδιορισμό της οφειλόμενης από αδικοπραξία αποζημίωσης: Κατ’ εξαίρεση, δεν αφαιρείται από τη ζημία η ωφέλεια που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο προς τη ζημιογόνο συμπεριφορά, όταν ένας τέτοιος συνυπολογισμός αντίκειται στην καλή πίστη (ΜΠρΛαμίας 72/2019) (600)

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα: Ο ανήλικος κληρονόμος, ως κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής, δεν δύναται ζητήσει την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 των κληρονομικών χρεών, επειδή αυτά δεν συνιστούν ατομικά του χρέη, αλλά οφειλές ως προς τις οποίες αντιμετωπίζεται ως “τρίτος”. Δεν μπορεί επίσης να ζητήσει την εξαίρεση της κύριας, κληρονομηθείσας, κατοικίας του από την εκποίηση, διότι στερείται της εξουσίας διαθέσεως της κληρονομίας (ΕιρΘεσ 2264/2019 με παρατηρήσεις Ευ. Ρίζου) (610)

Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές: Ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα. Διατάξεις αμέσου εφαρμογής (ΔικΕΕ C-149/18 με παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη) (613)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Μαρία Σχωρτσανίτη Η υπερημερία του λήπτη στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά τα άρθρα 1α και 2 παρ. 9 του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4512/2018) (633)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Οκτωβρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Οκτωβρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.