Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Νοέμβριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου 2020 του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος Ο ελαττωματικός διορισμός μέλους ΔΣ στο νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 102 παραγρ. 5 ν. 4548/2018) – Ερμηνευτική συμβολή στην έννοια του de facto οργάνου (641)

• Κατερίνα Φουντεδάκη Πρώτες σκέψεις για την ιατρική ευθύνη στην πανδημία: Ιατρικά σφάλματα – Άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών – (Συντρέχον) πταίσμα ασθενούς (652)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Διατροφή ανηλίκου: Ο ανιών που αποφεύγει να εργαστεί ή να συμπληρώσει το εισόδημά του με σκοπό να ματαιώσει την υποχρέωση διατροφής του ανήλικου τέκνου του ή, καίτοι δεν διαθέτει περιουσία, αποφεύγει να εργασθεί από προσωπικές πεποιθήσεις, που υποκρύπτουν και αδιαφορία για την υποχρέωση διατροφής του τέκνου, ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς την καλή πίστη. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό της οφειλόμενης διατροφής συνυπολογίζεται και το εισόδημα που ο ανιών απέφυγε να αποκτήσει (ΑΠ 1016/2019) (663)

• Σύμφωνο συμβίωσης: Oι διατάξεις των άρθρων 1546 και 1562 ΑΚ, που ρυθμίζουν την τέλεση υιοθεσίας από έγγαμο πρόσωπο, εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση κατά την οποία ο ένας σύντροφος επιθυμεί να υιοθετήσει το βιολογικό τέκνο της συμβίας-συντρόφου του (ΜΠρΣύρου 90/2020) (666)

• Παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης στον μη κύριο σύζυγο κατά την ΑΚ 1393 εδ. α΄: Τυχόν εκποίηση της οικογενειακής στέγης είναι έγκυρη, ενδέχεται όμως να γεννάται ευθύνη του εκποιούντος συζύγου με βάση την ΑΚ 919. Αν η εκποίηση είναι εικονική ή έγινε με σκοπό εκδίκησης, τότε η εκποίηση είναι άκυρη κατ’ άρθρον 138 ή 178 ΑΚ αντίστοιχα, ο δε σύζυγος στον οποίο παραχωρήθηκε από το δικαστήριο η χρήση της οικογενειακής στέγης μπορεί να αντιτάξει την εν λόγω ακυρότητα κατά του “νέου κτήτορα” που ζητά απόδοση του ακίνητου (ΜΠρΡοδ 15/2019 με παρατηρήσεις Χ. Σόρτογλου) (668)

• Αρχή της επικουρικότητας της μέμψης άστοργης δωρεάς: Μέμψη χωρεί μόνο εφόσον η νόμιμη μοίρα δεν μπορεί να καλυφθεί από την υφιστάμενη κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου κληρονομιά, όπως αυτή διαμορφώνεται χωρίς να ληφθούν υπόψη (ως άκυρες) οι διατάξεις της τελευταίας βούλησης και οι αιτία θανάτου δωρεές που προσβάλλουν τη νόμιμη μοίρα (ΠΠρΑθ 1959/2020 με παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη) (673)

• Πρόκληση ηθικής βλάβης λόγω πραγματοποίησης μη ζητηθεισών τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών: Η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3471/2006, που προβλέπει κατώτατο όριο επιδικαζόμενης χρηματικής ικανοποίησης ύψους 10.000 ευρώ, είναι αντισυνταγματική ως αντιβαίνουσα στην αρχή της αναλογικότητας (ΕιρΠερ 19/2020) (688)

• Λύση διμελούς ομόρρυθμης εταιρείας για σπουδαίο λόγο: Δεν καθίσταται καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος δικαστικής λύσης της εταιρείας εκ μόνου του γεγονότος ότι ο αιτών δεν άσκησε το δικαίωμα εκούσιας εξόδου του από την εταιρεία (ΜΕφΛαρ 243/2020 με παρατηρήσεις Ιω. Παπαδημόπουλου) (703)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γεώργιος Δ. Λιανός Ν. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του «αθλητικού ετεροδιοίκητου»; (707)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Jens-Uwe Franck: Marktordnung durch Haftung. Legitimation, Reichweite und Steuerung der Haftung auf Schadensersatz zur Durchsetzung marktordnenden Rechts, Mohr Siebeck, 2016 (υπό Γ. Παπαχρήστου) (718)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Νοεμβρίου 2020 πατήστε εδώ.