Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Νοέμβριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θεόδωρος Γ. Κατσάς Η δογματική της συγκρούσεως συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας (641)

Δημήτριος Κ. Ρούσσης Αξιώσεις υπερθεματιστή και τύχη ασφαλειών επί ακυρώσεως πλειστηριασμού (650)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αδικοπραξία: Παραγραφή αδικοπραξίας που συνιστά παράλληλα και ποινικά κολάσιμη πράξη (ΑΠ 981/2019 με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (662)

• Ενοχή εις ολόκληρον παραγόμενη από σωρευτική αναδοχή χρέους: Ισχύς σωρευτικής αναδοχής χρέους, όταν η οφειλή πηγάζει από σύμβαση που καταρτίστηκε από ψευδοαντιπρόσωπο (ΑΠ 726/2019 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (664)

• Αξίωση για τα νοσήλια σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας: Ο παθών δικαιούται να ζητήσει απόδοση και των νοσηλίων για την εισαγωγή του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αντί δημόσιου νοσοκομείου, εφόσον τούτο ήταν πράγματι αναγκαίο για την καλύτερη ή ταχύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης της υγείας του ή για την αποτροπή της επιδείνωσής της (ΑΠ 415/2019) (669)

• Έμμισθη εντολή: Η ενδοτικού δικαίου διάταξη του άρθρου 713 ΑΚ, που καθιερώνει τον άμισθο χαρακτήρα της εντολής, μπορεί να παρακαμφθεί μόνο με ρητή συμφωνία των μερών περί καταβολής αμοιβής στον εντολοδόχο (ΑΠ 679/2018 με παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη) (672)

• Προστασία καταναλωτή στην πώληση ελαττωματικών προϊόντων: Αν ανακύψει ατέλεια καλυπτόμενη από την εμπορική εγγύηση που χορηγήθηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος, ο αγοραστής δικαιούται να απαιτήσει είτε τη διόρθωση, είτε την αντικατάσταση του πωληθέντος, είτε αποζημίωση. Δεν θεμελιώνεται όμως υπέρ αυτού δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση (ΑΠ 499/2017) (685)

• Σήμα: Διεθνής δικαιοδοσία επί αγωγών λόγω παραποιήσεως ή απομιμήσεως σήματος (ΔικΕΕ C-172/18 με παρατηρήσεις Ευ. Λιάσκου) (702)

• Σήμα: Προστασία σήματος, ειδικά στην περίπτωση χρήσης μεταγενέστερου παρόμοιου σημείου ως “λέξης κλειδιού” σε διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης  (ΠΠρΑθ 3690/2019) (707)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Παρασκευή Γ. Γεωργάκη Η προβληματική της μεταγραφής στην καταδολιευτική απαλλοτρίωση – Κριτικές σκέψεις ενόψει των παραδοχών της νομολογίας (710)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Lindner/Shapiro (editors): Copyright in the Information Society – A Guide to National Implementation of the European Directive, 2nd edition 2019 (υπό Δ. Καλλινίκου) (719)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Νοεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Νοεμβρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.