Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάρτιος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Nικόλαος Θ. Νίκας Νομικός χαρακτηρισμός της ενστάσεως συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους και η κάλυψή της από το δεδικασμένο (161)

Πιερρίνα Κοριατοπούλου-Αγγέλη Οι εξαιρέσεις της παράθεσης και της παρωδίας στον ψηφιακό χώρο (165)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Διάκριση μεταξύ αστικής και ποινικής απάτης: Στην αστική απάτη η προκαλούσα την παραπλάνηση του εξαπατηθέντος ψευδής παράσταση μπορεί να αναφέρεται σε μελλοντικό γεγονός (ΑΠ 832/2022 με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (175)

Σύσταση ΕΠΕ: Υποχρέωση ολοσχερούς καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου κατά την σύσταση της ΕΠΕ, είτε αυτό αποτελείται από εισφορές σε χρήμα είτε από εισφορές σε είδος. Αν η εισφορά σε είδος συνίσταται στην κυριότητα ακινήτου, η εκτίμηση της αξίας του, η μεταβίβαση της κυριότητας και η μεταγραφή της πρέπει (επί ποινή ακυρότητας που δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων) να έχουν λάβει χώρα πριν από την κατάρτιση του καταστατικού (ΑΠ 1078/2022) (187)

Διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων: Συνυπολογισμός της (μισθωτικής) αξίας της παραχωρηθείσας οικογενειακής στέγης στην οφειλόμενη διατροφή του τέκνου. Η μισθωτική αξία της οικογενειακής στέγης που ανήκει κατά κυριότητα σε έναν από τους υπόχρεους γονείς συνεκτιμάται, χωρίς όμως να αφαιρείται στο σύνολό της από τη διατροφή (ΜΠρΘεσ 14209/2022) (190)

Κληρονομικές συμβάσεις: Οι κληρονομικές συμβάσεις επιτρέπονται και είναι έγκυρες μόνο όταν έχουν ως αντικείμενο ειδικά στοιχεία της κληρονομίας (ΑΠ 1326/2022 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη)  (193)

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Πληροφορίες που αναρτώνται από το υποκείμενο των δεδομένων στο διαδίκτυο (Facebook) με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα και δεν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΜΠρΠειρ 1015/2023) (202)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύλβια Χ. Σταυρίδου Τεκμήρια νομιμοποίησης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και υποχρεωτική συλλογική διαχείριση – Η περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφιο β΄ του ν. 4481/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 2121/93 (217)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Μιχάλης Σταυρακάκης Ο χρόνος υπολογισμού της αξίωσης προς αποζημίωση λόγω άδικης πράξης και η απόσβεση αυτής (226)

AYTOI ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

+ Βασίλειος Μαρκεζίνης  (239)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.