Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάρτιος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2020 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Φίλιππος Δωρής Η ιδιαιτερότητα της κανονιστικής λειτουργίας των αρχών του δικαίου και η σημασία τους στο σύστημα του ισχύοντος δικαίου (με έμφαση στο υποσύστημα του ιδιωτικού δικαίου) (161)

Αναστάσιος Βαλτούδης Ειδικά ζητήματα μακροχρόνιων μισθώσεων (177)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Πληρεξουσιότητα: Κύρος συνεχιζόμενης μετά θάνατον και μεταθανάτιας πληρεξουσιότητας. Εντολή και πληρεξουσιότητα, με τις οποίες παρέχεται εξουσία διάθεσης του συνόλου της περιουσίας του πληρεξουσιοδότη ή ποσοστού της μετά τον θάνατό του, είναι άκυρες ως αντικείμενες στα άρθρα 368 εδ. α΄ και 1710 ΑΚ (ΑΠ 1401/2019) (182)

• Καταστροφή ξένου πράγματος: Αν οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποκατάσταση της βλάβης του καταστραφέντος πράγματος είναι ίσες ή υπερβαίνουν το κόστος απόκτησης άλλου πράγματος, ισάξιου με εκείνο που έχει υποστεί ζημία, τότε ο κύριος που επισκεύασε αυτοβούλως το πράγμα με δικά του έξοδα, τα οποία εν συνεχεία αναζητεί από τον ζημιώσαντα ως θετική ζημία, παραβιάζει το καθήκον του για περιορισμό της ζημίας του κατ’ άρθρον 300 ΑΚ (ΑΠ 638/2019 με παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη) (193)

• Αποζημίωση: Το “χρήμα”, δηλαδή, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2842/2000, το ευρώ, δεν αποτελεί μόνο το μέσο εκπλήρωσης της αποζημιωτικής ενοχής αλλά και το μέτρο για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της, δηλαδή το μέτρο υπολογισμού της θετικής και της αποθετικής ζημίας. Διαφορά της αναλογίας από τη διασταλτική ερμηνεία. Περιεχόμενο του ερμηνευτικού επιχειρήματος “a fortiori” (ΑΠ 343/2019) (199)

• Γονική μέριμνα: Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου και ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (ΜΠρΑθ 6445/2019 με παρατηρήσεις Εμμ. Λασκαρίδη) (204)

• Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Συνέπειες ανάληψης ολόκληρου του κατατεθειμένου ποσού από έναν δικαιούχο. Η σώρευση στην ίδια αγωγή των νομικών βάσεων αφενός της παραβίασης εκ μέρους του εναγομένου της εσωτερικής χαριστικής σχέσης μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού και αφετέρου της τέλεσης αδικοπραξίας με επίδειξη συμπεριφοράς που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη εμπεριέχει αντίφαση (ΜΠρΑθ 11056/2019 με σημείωση Αθ. Κρητικού) (207)

• Ερμηνεία διατάξεων που μεταφέρουν στην εσωτερική έννομη τάξη κανόνες ενωσιακού δικαίου: Το εθνικό δικαστήριο οφείλει να ερμηνεύει το εσωτερικό δίκαιο υπό το φως του κειμένου και του σκοπού της Οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο με αυτήν αποτέλεσμα. Επενδυτικές υπηρεσίες (ΑΠ 1275/2019) (215)

• Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: Ζητήματα που κρίνονται σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου της καταστατικής έδρας της ναυτιλιακής εταιρείας. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο χαρακτήρας μιας απόφασης της γενικής συνέλευσης ως ανυπόστατης (ΠΠρΠειρ 2102/2019) (220)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γιάννος Παραμυθιώτης Influencer Marketing και συγκαλυμμένη διαφήμιση (233)

• Μαρίνα Κάβουρα Η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα της αγωγής με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά στην τακτική διαδικασία μετά τον ν. 4335/2015 (238)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαρτίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαρτίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.