Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάιος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Λάμπρος Ι. Κιτσαράς Το αμάχητο τεκμήριο των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών (321)

• Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Η επαυξημένη ευθύνη του λήπτη του αδικαιολόγητου πλουτισμού (338)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Εφαρμοστέο δίκαιο επί μεικτών συμβάσεων: Εφόσον ορισμένη συμφωνία έχει προσλάβει τη μορφή μεικτής σύμβασης με στοιχεία σύμβασης έργου και μίσθωσης, σε κάθε μία από τις συνομολογηθείσες παροχές εφαρμόζονται οι κανόνες του συμβατικού τύπου στον οποίο αυτή εμπίπτει, χωρίς να παραβλάπτεται η ενότητα της συνολικής σύμβασης (μέθοδος του συνδυασμού) (ΑΠ 1595/2022) (348)

• Μεταβίβαση ομάδας περιουσίας ή επιχείρησης: Μεταβίβαση επιχείρησης υπό τη μορφή εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία νεοσυσταθείσα ή προϋφιστάμενη (ΑΠ 1530/2022 με παρατηρήσεις Γ. Τσουλούφα / Ιω. Μαλωλακή) (351)

• Υποθήκη: Αδικοπρακτική ευθύνη του δανειστή που αρνείται αδικαιολόγητα να συναινέσει στην εξάλειψη της υπέρ αυτού συσταθείσας υποθήκης ενδέχεται να ιδρυθεί είτε με βάση το άρθρο 914 ΑΚ (όταν η άρνηση αντίκειται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη) είτε με βάση το άρθρο 919 ΑΚ (ΑΠ 462/2022) (354)

• ΓΟΣ: Κριτήρια διαπίστωσης της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ (Οδηγία 93/13). Αναγκαιότητα επίκλησης κατά τον έλεγχο καταχρηστικότητας της καλής πίστης (ΔικΕΕ C-405/21 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (357)

• Εκούσια έξοδος εταίρου από ομόρρυθμη εταιρεία: Εάν βάσει συμφωνίας ορισμένος εταίρος έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει οικειοθελώς από την εταιρεία σε συγκεκριμένο χρόνο, σε περίπτωση μη εκούσιας αποχώρησής του κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο μπορεί να καταδικαστεί σε δήλωση βούλησης (ΑΠ 1656/2022) (371)

• Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος ανώνυμης εταιρείας από τους μετόχους της: Απορρίπτεται λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος η αίτηση διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου εκ μέρους της «μικρής μειοψηφίας» επειδή πιθανολογήθηκε ότι δεν έλαβαν χώρα οι παραβάσεις που επικαλούνται οι ενάγοντες (ΜΠρΑθ 1787/2023) (376)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος Φύση του τεκμηρίου του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Ν. 4481/2017 στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης (381)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γεωργία Τσάκνη / Σοφία Λαυρεντίου Η συμβολή του στρατηγικού σχεδιασμού στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς (387)

• Θεμιστοκλής Κ. Αλεπάκος Οι απαιτήσεις ανταπόκρισης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας κατά τον Ν. 4967/2022 (391)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.