Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιούνιος-Ιούλιος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Αντώνης Γ. Καραμπατζός Αποτελεσματική προστασία του ασθενέστερου μέρους στο Αστικό Δίκαιο – με έμφαση στην προστασία του «οικογενειακού εγγυητή» και του καταναλωτή (401)

• Δημήτριος Τίτσιας Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας με βάση τον ν. 4967/22 (413)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απάτη: Δικαίωμα του απατηθέντος να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας και αποζημίωση (για αρνητικό διαφέρον) ή μόνο αποζημίωση (για θετικό διαφέρον) κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες (ΑΠ 1661/2022 με σημείωση Ευ. Νεζερίτη) (428)

• Ευθύνη από διακινδύνευση: Η έλλειψη θεσπισμένης αντικειμενικής ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από σύγχρονες πηγές κινδύνων οδηγεί σε μη ανεκτή από το δίκαιο αξιολογική αντινομία. Το υπάρχον ρυθμιστικό κενό καλύπτεται είτε με θετικοποίηση συναγόμενης επαγωγικά προστατευτικής αρχής είτε με αναλογία δικαίου (ΑΠ 1904/2022 με παρατηρήσεις Μ. Σταυρακάκη) (431)

• Συμβατική απαγόρευση μεταβίβασης συσταθείσας επικαρπίας: Η παρά τη σχετική απαγόρευση μεταβίβαση της επικαρπίας εφ’ όρου ζωής του αποκτώντος αυτήν (δεύτερου επικαρπωτή) είναι άκυρη κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 175 ΑΚ. Την ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί μόνο ο ψιλός κύριος (και οι κληρονόμοι του) ή οι δανειστές του πλαγιαστικά (ΑΠ 1760/2022 με παρατηρήσεις Κ. Α Χριστακάκου) (442)

• Υποθήκη: Αν με βάση οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στα άρθρα 1261-1263 ΑΚ τίτλους έχει επιτραπεί η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης, μέχρι όμως ορισμένο ποσό, η υποκείμενη απαίτηση ασφαλίζεται μόνο για το ποσό μέχρι το οποίο έχει επιτραπεί η εγγραφή. Αν το εν λόγω ποσό εξοφληθεί, επέρχεται απόσβεση της εμπράγματης ασφάλειας· το άρθρο 1289 ΑΚ δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω (ΜΕφΘεσ 948/2021) (445)

• Προϋποθέσεις νομότυπης δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης: Σε περίπτωση απώλειας του πρωτοτύπου της διαθήκης δεν υφίσταται δυνατότητα δημοσίευσης νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της ή απλής φωτοτυπίας αυτής. Αν δημοσιευθεί ανεπίτρεπτα φωτοτυπία διαθήκης, μπορεί να ζητηθεί από όποιον έχει έννομο συμφέρον η αναγνώριση της ακυρότητάς της, χωρίς τυχόν ένσταση του εναγομένου περί απώλειας του πρωτοτύπου να ασκεί επιρροή στην έκβαση της αναγνωριστικής δίκης (ΑΠ 1765/2022 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (450)

 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Αικατερίνη  Κ. Τσακίρη Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εδαφικών εκτάσεων στις Κυκλάδες (462)

• Κωνσταντίνος-Πλωτίνος Μπαϊρακτάρης Η αντισυμβατική συμπεριφορά ως αδικοπραξία: Μια μεθοδολογική προσέγγιση της προβληματικής (470)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ