Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2021 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Γεώργιος Λαδογιάννης Ενάσκηση και είσπραξη της ενεχυρασμένης ή της εξασφαλιστικά εκχωρημένης απαίτησης: Το πρόβλημα της αδράνειας του ασφαλειολήπτη (401)

• Ιωάννης Π. Μαντζουράνης Ουσιαστική εξουσία διάθεσης ως προϋπόθεση του κύρους της παραίτησης και της αποδοχής της αγωγής (411)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Τεκμήριο αθωότητας: Σε περίπτωση παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας από τρίτον-ιδιώτη (π.χ. με την επίκληση και τη δημοσιοποίηση καταδίκης του θιγόμενου προσώπου, η οποία όμως δεν έχει καταστεί αμετάκλητη) θεμελιώνεται ευθύνη του με βάση τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ και όχι με βάση το άρθρο 6 § 2 της ΕΣΔΑ (ΑΠ 1264/2020) (423)

• Επικαρπία: Η καταστροφή από τρίτον του πράγματος επί του οποίου έχει συσταθεί επικαρπία δεν επιφέρει απόσβεσή της, αλλά μετατροπή της σε επικαρπία απαίτησης (αποζημίωσης). Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται κοινή ενεργητική ενοχή μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή, οι οποίοι απαιτείται να συμπράξουν για την άσκηση της αγωγής αποζημίωσης (ΑΠ 312/2020 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (437)

• Έλεγχος συμβατότητας προς την ελληνική δημόσια τάξη υπό αναγνώριση τελούσας αλλοδαπής απόφασης: Απορρίπτεται η αγωγή αναγνώρισης δεδικασμένου απόφασης γερμανικού δικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή αγωγή του τέκνου για δικαστική αναγνώριση της πατρότητας, παρόλο που η αγωγή ασκήθηκε 13 έτη μετά την ενηλικίωση του τέκνου (ΜΕφΑθ 2736/2021 – Βλ. και Γνωμοδότηση Γ. Λέκκα στις σ. 470 επ.) (438)

• Μεταβίβαση και διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις: Η απαρίθμηση στον Ν. 4354/2015 των προσώπων που νομιμοποιούνται να αποκτήσουν τις ως άνω απαιτήσεις είναι περιοριστική, με συνέπεια η μεταβίβαση σε μη δικαιούμενο πρόσωπο να είναι απολύτως άκυρη κατά την ΑΚ 174. Σε μια τέτοια περίπτωση εκτός από την εκποιητική δικαιοπραξία της εκχώρησης πρέπει να θεωρηθεί εξαρχής άκυρη και η υποσχετική δικαιοπραξία της πώλησης των απαιτήσεων (ΜΠρΑθ 1419/2021 με σημείωση Ιω. Καραχάλιου) (447)

• Υποκατάσταση του Επικουρικού Κεφαλαίου στην αξίωση του ζημιωθέντος έναντι του ζημιώσαντος ή του ασφαλιστή του: H ως άνω υποκατάσταση δεν αποκλείει νέα δίκη, μεταξύ πλέον του Επικουρικού Κεφαλαίου ως ενάγοντος και του ζημιώσαντος ως εναγομένου, ακόμα και αν η εκ του νόμου μεταβιβαζόμενη αξίωση έχει ήδη σε προγενέστερο χρονικό σημείο διαγνωστεί δικαστικώς σε δίκη μεταξύ του αρχικού δανειστή-ζημιωθέντος κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και του ζημιώσαντος (ΜΕφΘρακ 91/2021 με παρατηρήσεις Χρ. Λαμπρόπουλου) (453)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Γεώργιος Κ. Λέκκας Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας και διεθνής δημόσια τάξη (470)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Αθανάσιος Θ. Καστανίδης Ζητήματα παθητικής νομιμοποίησης και αναγκαστικής ομοδικίας στην δίκη ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας υπό το κράτος της τακτικής διαδικασίας (Ν. 4335/2015) (475)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2021 πατήστε εδώ.