Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιανουάριος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Χρειάζεται το κληρονομικό μας δίκαιο αναμόρφωση; Δικαιοπολιτικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του κληρονομικού δικαίου (3)

Κίμων Σαϊτάκης Σύμφωνο συμβίωσης και νόμιμη μοίρα (14)

Ελένη Θ. Τζούλια Οι επιρροές της «οικονομίας επιγραμμικών πλατφορμών» στο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «επιχείρηση» και την εμβέλεια των κανόνων ανταγωνισμού (22)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Η επίκληση στις προτάσεις οριστικής (και μετέπειτα ανατραπείσας) καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του εναγομένου, ο οποίος μάλιστα δεν μνημονεύεται ονομαστικά στις προτάσεις της ενάγουσας, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 (ΜΕφΠειρ 476/2022 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (40)

Κατάσχεση στα χέρια τετάρτου: Η κατάσχεση στα χέρια τετάρτου αποτελεί μη ρυθμιζόμενη στον ΚΠολΔ δικονομική δυνατότητα, που έγκειται στην πραγματικότητα στην επιβολή δύο επιμέρους κατασχέσεων (ΜΠρΙωαν 466/2022 με ενημερωτικό σημείωμα Αγγ. Χαραλαμπίδου) (46)

Εξουσίες σηματούχου: Αδυναμία του δικαιούχου ενός σήματος να απαγορεύσει σε τρίτον την χρήση στις συναλλαγές προγενέστερου δικαιώματος τοπικής ισχύος (ΔικΕΕ C-112/21 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (49)

Πνευματική ιδιοκτησία: Η απόφαση γενικής συνέλευσης Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (υπό την μορφή αστικού συνεταιρισμού) περί χρησιμοποίησης των εσόδων από τη συλλογική διαχείριση για σκοπούς άλλους πλην της διανομής στους δικαιούχους αντιβαίνει στην υποχρέωση του ΟΣΔ να επιδεικνύει επιμέλεια κατά την συλλογή, διαχείριση, εκκαθάριση και διανομή των εσόδων και είναι απολύτως άκυρη (ΜΠρΑθ 12715/2022 με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου) (54)                                               

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος Αναστολή της ισχύος αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, απορρίπτουσας αρνητική αναγνωριστική αγωγή κατ’ ουσίαν (62)

Ιωάννης Π. Μάρκου  Εμφάνιση πλήρους συναλλαγματικής όψεως (εκδοθείσας με σκοπό την παροχή εγγύησης) προς πληρωμή εντός δέκα οκτώ ετών από της εκδόσεώς της (67)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Ν. Παπαχρονόπουλος Δωρεά αιτία θανάτου και ανάκληση αυτής – Ταυτόχρονα συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 512 ΑΚ (74)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.