Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιανουάριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου 2021 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Τα εικοστά γενέθλια του περιοδικού μας (3)

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Η δικαιοπλαστική εξουσία του δικαστή στο εργατικό δίκαιο (5)

Σωτήριος Ελ. Ιωακειμίδης Η κτήση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τον ασφαλειολήπτη κατά τον ν. 3301/2004 (15)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ασφάλιση ενυπόθηκου ακινήτου: Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης μέχρι το ποσό της υποθήκης (και άρα μόνος νομιμοποιούμενος να ασκήσει αγωγή κατά του ασφαλιστή για καταβολή της αποζημίωσης μέχρι το εν λόγω ποσό) είναι ο ενυπόθηκος δανειστής. Τα παραπάνω ισχύουν mutatis mutandis και για τον προσημειούχο δανειστή (ΑΠ 553/2020) (28)

Ακύρωση της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω ουσιώδους πλάνης περί το δίκαιο: Η πλάνη περί το δίκαιο μπορεί να έγκειται σε άγνοια του συστήματος κτήσης της κληρονομίας κατά τον ΑΚ ή σε άγνοια της ύπαρξης της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης και των έννομων συνεπειών της άπρακτης παρόδου αυτής (ΕφΑθ 1444/2020 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (30)

Αναγκαστική εκτέλεση: Δικαίωμα του καθ’ ου η εκτέλεση, ο οποίος δεν είναι οφειλέτης του επισπεύδοντος, να ασκήσει την ανακοπή του άρθρ. 933 ΚΠολΔ, εφόσον του επιδόθηκε αντίγραφο του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση, αλλά και την ανακοπή του άρθρ. 936 ΚΠολΔ, εφόσον έχει επί του αντικειμένου της εκτέλεσης δικαίωμα που μπορεί να αντιτάξει κατά του οφειλέτη του επισπεύδοντος (ΑΠ 236/2020 με παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου) (40)

Κατάθεση σήματος: Μη τήρηση των απαιτήσεων περί σαφήνειας και ακρίβειας του προσδιορισμού των διακρινόμενων προϊόντων κατά το στάδιο καταχώρισης του σήματος. Κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση και ιδίως η σημασία της έλλειψης πρόθεσης χρήσης του σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται η καταχώριση (ΔικΕΕ C-371/18 με παρατηρήσεις Εμμ. Αϊλαμάκη) (52)

Σύμβαση ανάθεσης δημιουργίας διαφημιστικού μηνύματος: Ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης η εν λόγω σύμβαση φέρει τον χαρακτήρα σύμβασης έργου. Παράλληλα όμως, αν η διαφήμιση συνιστά έργο που παρουσιάζει την απαιτούμενη πρωτοτυπία, θα τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Έκταση εξουσιών διαφημιζομένου (εργοδότη) επί της διαφήμισης (έργου) που δημιούργησε ο διαφημιστής (ΜΠρΑθ 2771/2020) (60)

Πνευματική ιδιοκτησία: Έκταση εξουσιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών επί των αθλητικών εκδηλώσεων που (ανα)μεταδίδουν. Θεμιτοί περιορισμοί του δικαιώματος των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών (ΠΠρΠειρ 3695/2019) (63)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δημήτρης Β. Κουτσούκης Η  επιφέρουσα  την  απώλεια και η διατηρούσα  την  αποζημίωση πελατείας καταγγελία από τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον ομοιάζοντα με αυτόν διανομέα – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 3 εδ. β΄ του π.δ. 219/1991   (69)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιανουαρίου 2021 πατήστε εδώ.