Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιανουάριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου 2020 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Απόστολος Στ. Γεωργιάδης Η περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τον δικαστή (3)

Μαριάνος Δ. Καράσης Ένα μάθημα του Θεόφιλου Νοταρά και η σημασία του (13)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Κοινωνία: Αποκλειστική χρήση αστικού ακινήτου από έναν εκ των συγκοινωνών-συγκυρίων του. Αξιώσεις των λοιπών συγκοινωνών με βάση τη σχέση κοινωνίας ή την αδικοπραξία, εφόσον πληρούνται οι όροι της. Η αξίωση απόδοσης μεριδίου της ωφέλειας εκ της χρήσεως διαφέρει κατά περιεχόμενο της απαίτησης αποκατάστασης της ζημίας, έστω και αν ορισμένα από τα αποδοτέα κονδύλια ενδέχεται να συμπίπτουν (ΑΠ 671/2019) (19)

• Εχθρικές περιουσίες: Το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να ασκεί επί των ακινήτων που ανήκουν σε εχθρικές περιουσίες νομή χρησικτησίας και να αποκτήσει έτσι κυριότητα επ’ αυτών, εφόσον θεωρηθεί τρίτος σε σχέση με τα υπό μεσεγγύηση τεθέντα «εχθρικά» ακίνητα (ΑΠ 1105/2019) (26)

• Αφανής εταιρεία: Κατά την εκκαθάριση που ακολουθεί την λύση αφανούς εταιρείας αποδίδεται στον αφανή εταίρο η αξία της συμμετοχής του, μειωμένη όμως κατά τις ζημίες που του αναλογούν. Τυχόν κατά χρήση εισφορά αποδίδεται αυτούσια. Αναλωτά πράγματα, όπως τα χρήματα, δεν εισφέρονται κατά χρήση αλλά κατά κυριότητα (ΑΠ 1192/2019) (47)

• Προληπτικά μέτρα κατά τη φάση της εξυγίανσης της επιχείρησης: Εφόσον της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή των ατομικών διωκτικών μέτρων των δανειστών έχει προηγηθεί η έκδοση αντίστοιχης προσωρινής διαταγής, το κατ’ ανώτατο όριο τετράμηνο χρονικό διάστημα ισχύος των διατασσόμενων προληπτικών μέτρων εκκινεί από την έκδοση της προσωρινής διαταγής και εν συνεχεία εκ νέου από την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων αυτοτελώς (ΜΠρΈδεσσας 316/2019 με παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου) (49)

• Ελεύθερος ανταγωνισμός: Δικαιούχοι αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε από απαγορευμένη σύμπραξη επιχειρήσεων (ΔικΕΕ C-435/18 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (53)

• Πνευματική ιδιοκτησία: Υποχρέωση λογοδοσίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Πενταετής (και πλέον, υπό το καθεστώς του νέου άρθρου 19 του Ν. 4481/2017, δεκαετής) χρόνος παραγραφής της αξίωσης λογοδοσίας των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων (ΠΠρΑθ 4858/2018 με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου) (58)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Άγγελος Μπώλος Η νομολογία του Γερμανικού Ακυρωτικού για τα δάνεια σε  ελβετικό φράγκο –  Σκέψεις με αφορμή την BGH, Urt. v. 19.12.2017, XI ZR 152/17 (63)

• Όλγα Δ. Γαρουφαλιά Το δικαίωμα περιφρούρησης της ακεραιότητας των βιβλίων στο ψηφιακό περιβάλλον (66)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Αθ. Καστανίδης: Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο (Διδ. Διατρ.), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2019, σσ. ΧΧΙΙΙ + 451 (υπό Ευ. Ποδηματά) (75)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιανουαρίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιανουαρίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.