Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Φεβρουάριος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος Πνευματική ιδιοκτησία και τεχνολογία:  Ιδιωτική αναπαραγωγή στο υπολογιστικό νέφος (cloud) – Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ Austro-Mechana (81)

Άγγελος Π. Μπώλος Ηλεκτρονική τραπεζική απάτη – Κατανομή κινδύνου και βάρος απόδειξης (90)

Παναγιώτης Μάζης Νεοελληνικός διαφωτισμός και δίκαιο (100) 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστική συμπαράσταση: Στην δίκη για την υποβολή προσώπου σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση νομιμοποιούνται να παρέμβουν μόνο όσοι νομιμοποιούνται αντιστοίχως να αιτηθούν υποβολή στο καθεστώς αυτό. Τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται πρόσωπα που ασκούν απαραδέκτως παρέμβαση μπορούν να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο (ΜΠρΠειρ 3270/2022 με παρατηρήσεις Ν. Σκιαθίτη) (113)

Διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών: Αν ως τίτλος κτήσης δικαιώματος προβάλλεται η χρησικτησία, αρκεί ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης νομής εκ μέρους του χρησιδεσπόζοντος-κυρίου να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο άσκησης του σχετικού ένδικου μέσου διόρθωσης (ΑΠ 1549/2022 με παρατηρήσεις Ευ. Ρίζου) (116)

Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.): Οι Ε.Δ.Α.Δ.Π. διαθέτουν πάντοτε εξαιρετική νομιμοποίηση ως μη δικαιούχοι διάδικοι, είτε η ανάθεση σ’ αυτές της διαχείρισης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 για την τιτλοποίηση απαιτήσεων (ΟλΑΠ 1/2023) (120)

 Ομόρρυθμη εταιρεία: Προϋποθέσεις θεμελίωσης ενδοσυμβατικής ευθύνης του διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρείας ως εντολοδόχου. Ενδοσυμβατική ευθύνη ιδρύεται όταν ο εντολοδόχος παραβιάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υποχρέωση πίστης προς την εταιρεία και τα επιμέρους καθήκοντα που απορρέουν από αυτήν. Τέτοια παραβίαση συνιστά η διενέργεια πράξεων εκτός εμπορικού σκοπού που προξενούν ζημία στην εταιρεία (ΑΠ 1869/2022) (131)

Πνευματική ιδιοκτησία: Δίκαιη αποζημίωση δικαιούχων για αναπαραγωγές των έργων τους σε οποιοδήποτε μέσο για ιδιωτική χρήση. Ερμηνεία του όρου “σε οποιοδήποτε μέσο” κατά το άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. β΄ της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Έλεγχος συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο εθνικής ρύθμισης η οποία δεν επιβάλλει σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους την καταβολή τέλους ιδιωτικής αντιγραφής (ΔικΕΕ C-433/20) (142) 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή Παπαρσενίου Ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (146)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντώνιος Μανιάτης Η τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία (157)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.