Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Φεβρουάριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Χρήστος Μαστροκώστας Οι λόγοι υπαγωγής σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με αίτημα του οφειλέτη (81)

• Σωτήριος Ι. Κοτρώνης Φύση και λειτουργία της εγγυοδοσίας κατά τον Αστικό Κώδικα (86)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Κενό νόμου και πλήρωση αυτού με αναλογία: Δεν υφίσταται κενό δεκτικό πλήρωσης στην περίπτωση που ο νομοθέτης άφησε σκόπιμα μια περίπτωση αρρύθμιστη, είτε διότι δεν τον ενδιέφερε η ρύθμισή της είτε διότι δεν επιθυμούσε να τη ρυθμίσει (ΑΠ 407/2021) (102)

• Σύμβαση ελευθέρωσης: Συμφωνία άφεσης χρέους μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη του, με τον όρο ο ελευθερωθείς από το χρέος να καταβάλει με τη σειρά του οφειλή του απαλλάξαντος αυτόν προς τρίτον, ως προς την οποία οφειλή ο ίδιος επέχει θέση δεκτικού καταβολής. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί σύμβαση ελευθέρωσης (του οφειλέτη που έχει ήδη απαλλάξει τον δεκτικό καταβολής) και δεν επιφέρει απόσβεση της ενοχής μεταξύ του απαλλάξαντος και του δικού του δανειστή (ΑΠ 204/2021 με παρατηρήσεις Γ. Τσουλούφα) (114)

• Κτήση πραγματικής δουλείας με έκτακτη χρησικτησία: Αν ασκείται ταυτόχρονα και νομή επί του δεσπόζοντος ακινήτου, η χρησικτησία για την κτήση της πραγματικής δουλείας αρχίζει αφότου πρώτα συμπληρωθεί στο πρόσωπο του χρησιδεσπόζοντος εικοσαετής άσκηση νομής επί του δεσπόζοντος ακινήτου με κατάληξη την κτήση κυριότητας επ’ αυτού (ΜΕφΑιγ 32/2021 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (122)

• Προϋποθέσεις κτήσης από το Δημόσιο της κυριότητας αλλότριου εγκαταλελειμμένου ακινήτου: Εγκαταλελειμμένο θεωρείται το ακίνητο, ο ιδιοκτήτης του οποίου έχει παραιτηθεί άτυπα από την άσκηση φυσικής εξουσίασης επ’ αυτού με σκοπό παραίτησης από την κυριότητα. Αν το ακίνητο δεν είχε πράγματι εγκαταλειφθεί από τον ιδιοκτήτη του και, παρά ταύτα, καταλήφθηκε από το Δημόσιο ως εγκαταλελειμμένο, το ακίνητο δεν περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου με την απλή παρέλευση δεκαετίας από την κατάληψη (ΑΠ 256/2020) (139)

• Μεταβίβαση και διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις: Η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενη πίστωση σε μη δικαιούμενο να τις αποκτήσει νομικό πρόσωπο (π.χ. σε πιστωτικό ίδρυμα) είναι απολύτως άκυρη ως αντιβαίνουσα σε διάταξη δημόσιας τάξης (ΑΚ 174)· τυχόν συναίνεση του οφειλέτη στην μεταβίβαση δεν ασκεί έννομη επιρροή (ΠΠρΑθ 131/2021) (142)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γεώργιος Μεντής Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και η εξέλιξη των –ατομικών και συλλογικών– δικών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (147)

• Ανδρέας-Νικόλαος Κουκούλης H διάλυση σωματείου για λόγους δημόσιας τάξης – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 840/2021 (156)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.