Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Φεβρουάριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου 2020 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος Eνοχικές συμβάσεις στην συγχώνευση και διάσπαση εταιριών κατά το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών (ν. 4601/2019) (81)

Ελένη Ζερβογιάννη / Μάρτα Ινφαντίνο Αιτιώδης συνάφεια στο ευρωπαϊκό δίκαιο των αδικοπραξιών: Η επανεξέταση τριών κοινών παραδοχών από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου (94)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ανατροπή δικαιοπρακτικού θεμελίου: Ο μηχανισμός περικοπής των δαπανών, που επιβλήθηκε αναδρομικώς κατ’ άρθρον 100 του Ν. 4172/2013 στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν συνιστά έκτακτο και απρόβλεπτο περιστατικό συνεπαγόμενο την ανατροπή του κοινού δικαιοπρακτικού θεμελίου, επί του οποίου βασίστηκε η σύναψη σύμβασης παροχής πίστωσης της Τράπεζας προς επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στον χώρο των υπηρεσιών υγείας (ΠΠρΠατρ 549/2019) (113)

• Εγγύηση: Η εφαρμογή του άρθρου 862 ΑΚ δεν επηρεάζεται από την τυχόν παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως (ΑΠ 1216/2019) (117)

• Επιχείρηση: Στην κληρονομιαία περιουσία ανήκει και η επιχείρηση, ως οργανωμένη οικονομική ενότητα δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και πραγματικών καταστάσεων. Η επιχείρηση ως σύνολο είναι επίσης δεκτική σύστασης επικαρπίας (ΑΠ 1302/2019 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (125)

• Ακυρώσιμη διαθήκη λόγω παράλειψης νόμιμου μεριδούχου: Η ακύρωση της διαθήκης αποκλείεται, εφόσον αποδειχθεί ότι ο διαθέτης θα προέβαινε στη σύνταξή της μολονότι γνώριζε την ύπαρξη του παραλειφθέντος μεριδούχου ή ότι αυτός θα καθίστατο μεριδούχος στο μέλλον (ΑΠ 278/2019 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (126)

• Διαδικασία εκποίησης ενεργητικού επιχείρησης τελούσας υπό ειδική διαχείριση: Το δικαστήριο, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση επικύρωσης της εγκριθείσας από τη γενική συνέλευση προσφοράς για την πώληση του ενεργητικού, ελέγχει μόνο τη νομιμότητα της τηρηθείσας διαδικασίας, χωρίς να προβαίνει σε ουσιαστική αποτίμηση της αξίας του ενεργητικού. Η εκτίμηση της αξίας δεν αποτελεί έργο ούτε του ειδικού διαχειριστή (ΜΠρΠειρ 190/2020) (137)

• Δικαίωμα εύλογης αμοιβής των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων: Σε περίπτωση προσφυγής του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο δικαστήριο για τον προσδιορισμό εύλογης αμοιβής αναφορικά με ήδη πραγματοποιηθείσα χρήση του ρεπερτορίου που αυτό διαχειρίζεται, χωρεί οριστικός προσδιορισμός της αμοιβής, χωρίς προσφυγή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΙωαν 575/2019 με παρατηρήσεις Δ. Καλλινίκου) (140)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Κανέλλος Ν. Κλαμαρής Σκέψεις ως προς την υποχρέωση πίστης του μετόχου με αφορμή την ΑΠ 432/2016 (145)

• Αθανάσιος Θ. Καστανίδης Ο ενεργητικός ρόλος του δικαστηρίου στις καταναλωτικές διαφορές (154)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Hess/Ortolani: The Luxembourg Report on European Procedural Law, Volume I: Impediments of National Procedural Law to the Free Movement of Judgments, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2019 – Hess/Law: The Luxembourg Report on European Procedural Law, Volume II: Implementing EU Consumer Rights by National Procedural Law, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2019 (υπό Αθ. Καστανίδη) (160)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Φεβρουαρίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Φεβρουαρίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.