Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Αναστάσιος Βαλτούδης Κύρος καταγγελίας μιας σύμβασης διανομής (481)

• Φώτιος Νικολάου Οριοθέτηση του ρυθμιστικού πεδίου του άρθρου 369 ΑΚ με κριτήριο το γράμμα, τον σκοπό και το σύστημα (485)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ετεροδικία: Η κατάστρωση και η διενέργεια πραξικοπήματος δεν συνιστούν πράξεις διοικητικών οργάνων κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, αλλά εκδηλώσεις της κυβερνητικής πολιτικής· δεν υπόκεινται συνεπώς σε ακυρωτικό έλεγχο ούτε ελέγχεται η νομιμότητά τους από τα πολιτικά δικαστήρια (ΑΠ 1872/2022) (495)

• Διαθήκη: Τα καταλειπόμενα με διαθήκη περιουσιακά στοιχεία πρέπει αφενός μεν να έχουν νομική υπόσταση, αφετέρου δε να ανήκουν στον διαθέτη κατά τον χρόνο σύνταξης της διαθήκης· διαφορετικά η σχετική διανεμητική διάταξη είναι άκυρη (ΑΠ 167/2023) (503)

• Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων: Η υπαίτια μη καταβολή των δόσεων που ορίστηκαν με την προσωρινή διαταγή για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών έχει ως συνέπεια την έκπτωση του οφειλέτη από την προσωρινή ρύθμιση, όχι όμως και από το δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (ΑΠ 20/2023) (520)

• Πλειστηριασμός: Ο υπερθεματιστής λαμβάνει τα οφέλη και φέρει τα βάρη του πράγματος από την κατακύρωση. Τα άρθρα 1096 επ. ΑΚ εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση διεκδίκησης πράγματος με ειδική αγωγή, όπως επί προσβολής της εκτελέσεως με ανακοπή κατά του πλειστηριασμού (ΑΠ 1827/2022) (528)

• Ακύρωση πλειστηριασμού: Η ακύρωση του πλειστηριασμού δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα την τυχόν αποβολή από το ακίνητο που έχει ήδη λάβει χώρα, αλλά απαιτείται να προσβληθεί και να ακυρωθεί αυτοτελώς με ανακοπή και η εν λόγω αποβολή. Το δεδικασμένο που θα παραχθεί ως προς το κύρος της εκτέλεσης δεσμεύει το δικαστήριο της δεύτερης ανακοπής κατά της αποβολής (ΜΠρΑθ 1728/2023) (534)

 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Όλγα Γαρουφαλιά Η έννοια της πρωτοτυπίας στη νομολογία του ΔΕΕ (544)

• Νίκη Ε. Παπαδάκη Ο επαναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του Ν.4224/2013 ως μέσο αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (552)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ