Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά Αποδεικτική διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας κατ’ άρθρ. ΚΠολΔ 607 – Βασικά ερμηνευτικά ζητήματα (481)

Νίκος Κουμουτζής Η αγαμία ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (άρθρ. 3 § 3 ν. 4491/2017) (487)

Ευαγγελία Νεζερίτη Αποζημίωση “βαρυνόμενη” με υποθήκη – Συμβολή στην ανάδειξη της λειτουργίας των δικαιωμάτων αξίας υπό το πρίσμα των άρθρων 1287 και 1288 ΑΚ (499)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πλασματική πλήρωση αίρεσης: Προϋποθέσεις πλασματικής πλήρωσης αναβλητικής αίρεσης και στοιχεία ορισμένου σχετικής αγωγής του υπό αίρεση δικαιούχου. Σύμβαση εργολαβίας δίκης τελούσα υπό την αναβλητική αίρεση της αμετάκλητης περάτωσης της δίκης επιτυχώς για τον εντολέα (ΑΠ 1215/2021 με παρατηρήσεις Φ. Λάμπου) (510)

Αποφάσεις γ.σ. σωματείου: Αν τα μέλη του σωματείου κληθούν σε γενική συνέλευση άνευ τηρήσεως των νομίμων διατυπώσεων και από αναρμόδια πρόσωπα ή όργανα, τυχόν αποφάσεις που θα λάβει η εν λόγω άτυπη “συγκέντρωση” είναι απολύτως άκυρες, εκτός αν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 97 παρ. 2 ΑΚ (ΠΠρΑθ 1265/2022) (511)

Ισόβια πρόσοδος: Εξάρτηση της οφειλόμενης στο πλαίσιο σύμβασης ισοβίας προσόδου παροχής από την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του υποχρέου σε καταβολή της προσόδου. Ο σχετικός όρος της σύμβασης είναι έγκυρος, για δε τον προσδιορισμό της καταβλητέας προσόδου δεν απαιτείται προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ (ΑΠ 115/2021 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (515)

Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή: Η έγγραφη συναίνεση του άρθρου 1456 παρ. 1 ΑΚ καθιστά επιτρεπτή την άσκηση του δικαιώματος τεκνοποιίας με τεχνητή γονιμοποίηση, ενώ η συγκατάθεση του άρθρου 1471 παρ. 2 περ. 2 ΑΚ καθιστά απρόσβλητη την πατρότητα, άσχετα από την νομιμότητα της οικείας ιατρικής πράξης (ΜΕφΘεσ 202/2022) (529)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Κατερίνα Φουντεδάκη Προσβολή της πατρότητας παιδιού που γεννήθηκε με μεθόδους της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Η «συναίνεση» της ΑΚ 1456 ταυτίζεται με τη «συγκατάθεση» της ΑΚ 1471 § 2 στοιχ. 2 (542)

Παναγιώτης Νικολόπουλος Παραχώρηση χρήσης οικογενειακής στέγης στον ένα σύζυγο μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, παρά τη λύση του γάμου (548)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Βασιλική Κ. Παπαδούλη Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Παραίτηση και αναγνώριση  στο πλαίσιο συναινετικής λύσης γάμου (551)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.