Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Φίλιππος Δωρής Η αντιστρόφως ανάλογη προς την κοινωνική σημασία του πράγματος έκταση των κατά το άρθρο 1000 ΑΚ εξουσιών του  κυρίου επ’ αυτού και οι λεγόμενοι «περιορισμοί της κυριότητας» (481)

• Ιωάννης Β. Σκανδάλης Ο Χρόνος Εργασίας στην Τηλεργασία (499)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Πλασματική πλήρωση της αίρεσης: Η ΑΚ 207 εφαρμόζεται και επί εξουσιαστικών αιρέσεων (ΑΠ 1252/2019 με παρατηρήσεις Φ. Λάμπου) (512)

• Αερομεταφορές: Καταβολή αποζημίωσης και εν γένει παροχή βοήθειας στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση αρνήσεως εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων και εντεταλμένων αντιπροσώπων ορισμένου αερομεταφορέα να τους επιβιβάσει στο αεροπλάνο λόγω δήθεν ανεπάρκειας των ταξιδιωτικών τους εγγράφων (ΔικΕΕ C-584/18 με παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη) (516)

• Ευθύνη ΔΕΔΔΗΕ: Οι βλάβες που προκαλούνται σε εμπορικό κατάστημα λόγω υπερβολικής διάχυσης ρεύματος, οφειλομένης στον πλημμελή έλεγχο εκ μέρους των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ των καλωδίων σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, συνεπάγονται αδικοπρακτική ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ και όχι ευθύνη από διακινδύνευση. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 925 εν προκειμένω δεν χωρεί (ΜΕφΑθ 4830/2019) (528)

• Έννοια συστατικού μέρους πράγματος: Το εισαγόμενο με την ΑΚ 953 κριτήριο για την κατάφαση της ιδιότητας του συστατικού είναι λειτουργικό. Τα μηχανήματα ορισμένης επιχείρησης κατά κανόνα αποτελούν παραρτήματα του οικοδομήματος στο οποίο αυτή στεγάζεται (ΜΕφΘρακ 103/2020 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (533)

• Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκαλεί κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2472/1997 ηθική βλάβη στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, η ευθύνη του πρώτου για χρηματική ικανοποίηση του τελευταίου είναι νόθος αντικειμενική (ΜΠρΠατρ 211/2020 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (539)

• Αναγνωριστική αγωγή: Η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο αφενός θετικής αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής επί του επίδικου ακινήτου και αφετέρου αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής περί ελλείψεως κυριότητας στο πρόσωπο τρίτου δεν είναι δυνατή (ΑΠ 908/2019 με παρατηρήσεις Αθ. Καστανίδη) (547)

• Γενικοί όροι ασφαλιστικών συμβάσεων: Ο όρος που εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη, μεταξύ άλλων, ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις καθώς και νοσηλείες που σχετίζονται με «συγγενείς παθήσεις» δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από έναν άνθρωπο μέσης εμπειρίας στο συγκεκριμένο είδος συναλλαγής και μηδενικής εμπειρίας στην ιατρική ορολογία. Ο ως άνω όρος είναι άκυρος ως καταχρηστικός (ουσιαστικά αδιαφανής) (ΜΠρΑθ 6385/2020) (551)

NOMIKA ZHTHMATΑ

• Ευαγγελία Νεζερίτη Η αυτοτελής ατομική ευθύνη του αυτοφειλετικά ενεχόμενου εγγυητή και του πρωτοφειλέτη έναντι του δανειστή τους – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1320/2019 (556)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.