Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Απρίλιος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γεώργιος Ι. Δέλλιος ESG και προστασία των καταναλωτών (241)

Φίλιππος Λάμπου Η ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της προστασίας των εμπράγματων δικαιωμάτων μετά τον ν. 4842/2021 (250)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποζημίωση: Η έκταση της αποκαταστατέας κάθε φορά ζημίας καθορίζεται μέσω του αιτιώδους συνδέσμου. Συνυπολογισμός ζημίας και οφέλους, ειδικά στην περίπτωση παραβίασης συμφωνίας περί μη ολοκλήρωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού (ΑΠ 1418/2022 με παρατηρήσεις Μ. Σταυρακάκη) (256)

Σύμβαση υπέρ τρίτου: Η σύμβαση υπέρ τρίτου είναι αιτιώδης δικαιοπραξία. Αν δεν υφίσταται αιτία, δηλαδή έγκυρη έννομη σχέση μεταξύ υποσχεθέντος και δέκτη της υπόσχεσης, δεν γεννάται καν υποχρέωση του υποσχεθέντος για εκπλήρωση της συνομολογημένης παροχής στον τρίτο (ΑΠ 994/2022) (261)

Ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος: Η ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος καταλαμβάνει τις υποχρεώσεις παροχής και αντιπαροχής που απορρέουν από μία αμφοτεροβαρή σύμβαση (π.χ. πώληση), αλλά επιπλέον και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν· δεν μπορεί όμως να προβληθεί σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων που απορρέουν από παρεπόμενους όρους ή συμφωνίες (ΜΠρΒολ 60/2023) (262)

Έννοια του όρου “καταναλωτής” κατά την Οδηγία 93/13/ΕΟΚ: Γενικοί όροι συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης και της συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικίας σε εταιρεία διαχείρισης (ΔικΕΕ C-485/21 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (264)

Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες: Τα εργαστήρια (ινστιτούτα) αισθητικής προσώπου και σώματος εμπίπτουν στην έννοια του παρέχοντος υπηρεσίες κατά το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994. Η ελλιπής προσυμβατική ενημέρωση από τα ινστιτούτα αισθητικής ως προς την πιθανότητα αποτυχίας της προσφερόμενης υπηρεσίας περιποίησης θεμελιώνει αξίωση του δεύτερου προς αποζημίωση (ΑΠ 1540/2022) (275)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Χρήστος Σ. Χασάπης Μορφές ένωσης, τεκνοθεσία και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο γερμανικό δίκαιο (294)

Μάριος Χρ. Μωραϊτης Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως αντάλλαγμα (;) (305)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Ιωάννης Μάρκου: Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της Α.Ε, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2022, σσ. XXXII + 710 (Ελ. Σκαλίδης) (318)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.