Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Απρίλιος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2021 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Παναγιώτης H. Κολοτούρος Ανάκλησις δωρεάς, γενομένη μετά την συμπλήρωσιν του χρόνου της χρησικτησίας δωρηθέντος πράγματος, και αξίωσις αδικαιολογήτου πλουτισμού (241)

• Φιλαρέτη Κουϊμτζή-Φιλαρέτου Πάνδημη ανωτέρα βία και συμβατικές σχέσεις (251)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απόσβεση της ενοχής λόγω καταβολής: Καταβολή που γίνεται σε πρόσωπο που δεν νομιμοποιείται προς τούτο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη, εκτός αν ο δανειστής την εγκρίνει ή ωφελείται από αυτήν (π.χ. λόγω απόδοσης της παροχής από τον λήπτη στον δικαιούχο ή κληρονόμησης του ενός από τον άλλο) (ΑΠ 1019/2020) (265)

• Διεκδικητική αγωγή: Αντικείμενο της διεκδικητικής αγωγής μπορεί να είναι και χρήματα, εφόσον αυτά έχουν εξειδικευθεί με την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένο μέρος. Η διεκδικητική αγωγή του κυρίου δεν ευδοκιμεί όταν ο νομέας ή ο κάτοχος ξένων χρημάτων τα αναμειγνύει με δικά του χρήματα (ΑΠ 720/2020 με παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη) (269)

• Καταπίστευμα: Η με αναβλητική αίρεση εγκατάσταση κληρονόμου ισχύει ως καταπίστευμα με καταπιστευματοδόχο τον υπό αίρεση εγκατάστατο και βεβαρημένο εκείνον στον οποίο κατά τη θέληση του διαθέτη πρέπει να παραμείνει η κληρονομιαία περιουσία μέχρι την πλήρωση της αίρεσης. Η αναβλητική αίρεση από την οποία εξαρτάται η επαγωγή της κληρονομίας στον καταπιστευματοδόχο μπορεί να είναι εξουσιαστική (ΑΠ 1425/2019 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (272)

• Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα: Πότε συντρέχει δόλια περιέλευση του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών. Μόνη η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου δεν συνδέεται πάντοτε αιτιωδώς με τη μόνιμη αδυναμία πληρωμών του οφειλέτη· το δικαστήριο πρέπει να συνεκτιμήσει και τις λοιπές περιστάσεις (ΑΠ 59/2021 με παρατηρήσεις Γ. Μεντή) (277)

• Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές από ατομικές συμβάσεις εργασίας: Σύμβαση εργασίας συναφθείσα σε ορισμένο κράτος μέλος με αντικείμενο την απασχόληση σε εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία όμως δεν εκτελέστηκε ποτέ (ΔικΕΕ C-804/19 με παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη) (282)

• Πτώχευση: Η μεταβίβαση σήματος υπό την αναβλητική αίρεση της κήρυξης της μεταβιβάζουσας εταιρείας σε πτώχευση προσδίδει παράνομο περιεχόμενο στη σχετική δικαιοπραξία και την καθιστά άκυρη (ΠΠρΑθ 87/2020) (300)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Λία Ι. Αθανασίου Ζητήματα από την αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του καθεστώτος του Πρότυπου Νόμου UNCITRAL (Ν. 3858/2010) (307)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Σύλβια Σταυρίδου Η τύχη των αδειών χρήσης/εκμετάλλευσης άυλων αγαθών σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε διαδικασία αφερεγγυότητας – Σκέψεις επ’ αφορμή της απόφασης ΠΠρΑθ 87/2020 (315)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2021 πατήστε εδώ.