Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Απρίλιος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2020 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος Κοινοί μέτοχοι σε εταιρίες της ίδιας σχετικής αγοράς και ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού (241)

Γεώργιος Α. Γεωργιάδης Το δικαίωμα άρνησης της μητέρας να συνασκεί τη γονική μέριμνα ο πατέρας που αντιδίκησε κατά την αναγνώριση (253)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης στη δήλωση: Τέτοια ουσιώδης πλάνη υφίσταται και όταν τρίτος υπογράφει σύμβαση εγγύησης για ξένο χρέος νομίζοντας εσφαλμένα ότι υπογράφει έγγραφο με το οποίο παρέχει δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης προς εξασφάλιση του δανειστή (ΑΠ 110/2019) (258)

• Καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου: Στην περίπτωση της μίσθωσης πράγματος, το περιεχόμενο του σπουδαίου λόγου πρέπει να προσδιορίζεται στενά, διότι ήδη ο νόμος έχει θεσπίσει μεγάλο αριθμό ειδικών λόγων καταγγελίας που ικανοποιούν ευρέως τα συμφέροντα των μερών (ΑΠ 1255/2019 με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (260)

• Αρχή της αναλογικότητας: Η αρχή της αναλογικότητας δεν εφαρμόζεται ως εργαλείο ελέγχου από τον δικαστή της σύμμετρης κατανομής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων (ΑΠ 946/2018) (268)

• ΓΟΣ ασφαλιστικών συμβάσεων: Ο γενικός όρος, κατά τον οποίο η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς αποζημίωση, αν το ασφαλισμένο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα οδηγείται από οδηγό που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, και ο οποίος αναγραφόταν με ψιλά γράμματα στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας του ασφαλιστηρίου που υπέγραψε ο 23χρονος τότε ασφαλισμένος, είναι καταχρηστικός (ΑΠ 413/2019) (275)

• Πρώτες κτηματολογικές εγγραφές: Η διά των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών απεικόνιση του εμπράγματου καθεστώτος ακινήτου κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, λόγω αντίθεσής της προς τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και του Ν.Δ. 1024/1971, δεν μπορεί να διατηρηθεί (ΜΠρΠειρ 3766/2019 με παρατηρήσεις Γ. Κατσαβριά) (278)

• Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: Εφαρμοστέο δίκαιο επί ζητημάτων σχετικών με την επίκληση έναντι τρίτων συντελεσθείσας εκχώρησης όταν έχουν λάβει χώρα περισσότερες διασυνοριακές εκχωρήσεις της ίδιας απαίτησης σε διαφορετικούς εκδοχείς (ΔΕΕ C-548/18 με παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη) (283)

• Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: Υποβολή από τον καθ’ ου αίτησης αντιρρήσεων κατά της εκδοθείσας διαταγής (ΜΠρΠατρ 66/2019) (289)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Θεόδωρος X. Κουλουριάνος Υποχρεώσεις τραπεζών κατά τη διάθεση σύνθετων ομολογιών (306)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Απριλίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.