Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Δέσποινα Κλαβανίδου Αστική ευθύνη και αυτόνομες μηχανές (481)

• Ευαγγελία Νεζερίτη Άσκηση νομής χρησικτησίας από τον νυν κύριο; – Μερικές σκέψεις για το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1041 επ. ΑΚ (488)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αποζημίωση σε περίπτωση αναπηρίας ή παραμόρφωσης: Ο παθών δικαιούται αποζημίωση και για τα εισοδήματα που θα στερηθεί από την εργασία του. Η αποζημίωση αντιστοιχεί καθ’ ύψος στην μείωση της ικανότητας για εργασία, η οποία κρίνεται κάθε φορά in concreto. Δεν αποκλείεται ο παθών να θεωρηθεί ικανός για άσκηση επαγγέλματος, μολονότι ιατρικώς του αναγνωρίζεται ορισμένο ποσοστό αναπηρίας (ΑΠ 840/2020) (502)

• Πώληση: Η εσφαλμένη αποτύπωση ακινήτου στο κτηματολογικό διάγραμμα στοιχειοθετεί πραγματικό (και όχι νομικό) ελάττωμα αυτού (ΠΠρΛευκ 1/2021 με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (506)

• Κριτήρια ανάθεσης της γονικής μέριμνας σε τρίτον: Η ανάθεση γίνεται μετά από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικώς της καταλληλότητας του τρίτου και στηρίζεται υποχρεωτικά σε βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται τέτοια βεβαίωση όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας ανατίθεται σε Οργανισμούς ή Ιδρύματα που από το καταστατικό τους έχουν καθήκον να υπηρετούν, να περιθάλπουν και να ανατρέφουν ανήλικα τέκνα που βρίσκονται σε κίνδυνο (ΑΠ 1011/2020) (510)

• Οροφοκτησία: Η από την εργολήπτρια εταιρεία κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε συνιδιοκτήτη διαμερίσματος, το οποίο όμως δεν ανήκει στις οριζόντιες ιδιοκτησίες που περιήλθαν σ’ αυτήν δυνάμει της σύμβασης εργολαβίας με αντιπαροχή, είναι άκυρη (ΜΕφΑθ 1839/2021 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (515)

• Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά οφειλέτη που έχει αιτηθεί την υπαγωγή του στο καθεστώς του Ν. 3869/2010: Η αναστολή, ανάλογα με την εκδοθείσα απόφαση επί της αιτήσεως, μπορεί να διαταχθεί είτε με βάση την ειδική διάταξη του άρθρ. 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 είτε με βάση τη γενική διάταξη του άρθρου 763 § 3 ΚΠολΔ (ΜΠρΑθ 5706/2020) (519)

• Ταυτόχρονη κατάρτιση αφενός «Συμφωνητικού μετόχων» και αφετέρου «Σύμβασης πώλησης μετοχών»: Οι δύο ως άνω συμβάσεις τελούν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σε σχέση κύριας (η πρώτη) προς παρεπόμενη (η δεύτερη), με συνέπεια η αθέτηση της συμφωνίας των μετόχων να δικαιολογεί, μεταξύ άλλων, την υπαναχώρηση από την πώληση (λόγω έκλειψης του συμφέροντος του αγοραστή για διατήρηση της επένδυσής του) (ΤρΕφΑθ 2805/2021) (522)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Μαριάνος Δ. Καράσης / Ευαγγελία Ν. Ποδηματά Σύμβαση συνασφάλισης και ρήτρα «ηγεσίας» – Αναιρετικός έλεγχος παραβίασης κανόνων θεμελιωτικών της ευθύνης του “ηγέτη” έναντι των συνασφαλιστών (ΚΠολΔ 559 αρ. 1, 19) (540)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Όλγα Γαρουφαλιά Η προστασία των κοσμημάτων από την πνευματική ιδιοκτησία (550)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.