Νικόλαος Κ. Ανδρουλάκης

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Νομολογία κατ΄άρθρον

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ786
ΙSBN978-960-420-748-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την συστηματική κατ’ άρθρο καταγραφή της νομολογίας που αφορά στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έχουν ληφθεί υπόψιν όχι μόνο αποφάσεις και βουλεύματα δικαστηρίων, αλλά και γνωμοδοτήσεις ή διατάξεις εισαγγελέων, ανακριτικές αναφορές, ακόμα δε και πορίσματα ανεξάρτητων αρχών, εφόσον επηρεάζουν την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα. Επίσης γίνεται αναφορά και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Στόχος του έργου δεν είναι η εξαντλητική παράθεση όλων των αποφάσεων που αφορούν στο εκάστοτε συγκεκριμένο άρθρο. Αντιθέτως, έμφαση δόθηκε στην κατά το δυνατό πληρέστερη παρουσίαση και προβολή των επί μέρους ερμηνευτικών ζητημάτων τα οποία εγείρονται κατά την εφαρμογή του εκάστοτε άρθρου και στην ολοκληρωμένη καταγραφή των ερμηνευτικών θέσεων που ακολούθησε επ’ αυτών η νομολογία διαχρονικά.

Σχετικά καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της νομολογίας να αποδοθεί με τρόπο συστηματικό, συνοπτικό και ευανάγνωστο. Για τον λόγο αυτόν, προτιμήθηκε η ελεύθερη –χωρίς ωστόσο αλλοιώσεις– απόδοση του περιεχομένου των αποφάσεων και όχι η αυτούσια παράθεση του κείμενου τους. Ως προς τα ζητήματα επί των οποίων η νομολογία έχει κυμανθεί και υφίστανται αντιτιθέμενες απόψεις, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι στο κυρίως κείμενο παρατίθεται πρωτευόντως η κρατούσα νομολογία, ενώ οι αντίθετες αποφάσεις (“contra”) αναφέρονται παρενθετικά, έπειτα από τις αποφάσεις της κρατούσας γνώμης.

Η παρούσα, δεύτερη έκδοση του έργου είναι ενημερωμένη με την δημοσιευμένη στα νομικά περιοδικά νομολογία έως και τον Νοέμβριο του 2018, ενώ έχει εμπλουτιστεί σημαντικά με πρόσφατες ή και παλαιότερες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρά την προσθήκη σημαντικού αριθμού αποφάσεων και ως εκ τούτου την αύξηση κατά περιεχόμενο του συνολικού όγκου του έργου, ελήφθη μέριμνα ώστε η έκταση της παρούσας νέας έκδοσης να μην υπερβαίνει την προηγούμενη σε αριθμό σελίδων. Τούτο οφείλεται αφενός μεν στις εκδοτικές βελτιώσεις στην δομή και την παρουσίαση της νομολογίας, αφετέρου δε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε να περιορισθεί ακόμη περισσότερο η αναφορά σε αποφάσεις που απλώς επαναλαμβάνουν ήδη παγιωμένη νομολογία ή οι οποίες αφορούν σε προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς και δεν παρουσιάζουν πλέον ιδιαίτερη πρακτική χρησιμότητα. Πέραν τούτου, με την παρούσα νέα έκδοση δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην περιπτωσιολογική παράθεση νομολογίας επί κρίσιμων άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (όπως π.χ. στα άρθρα 139 και 170 ΚΠΔ). Στόχος είναι οι ενότητες αυτές να εμπλουτιστούν έτι περαιτέρω στις επόμενες εκδόσεις με νεότερες αποφάσεις.