Παναγιώτης Κ. Μάζης

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρα 132-161 ν.3588/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τους νόμους 4336/2015 και 4446/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2017
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ192
ΙSBN978-960-420-679-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η προκείμενη δεύτερη έκδοση κατέστη αναγκαία κυρίως για τον λόγο ότι το σχετικό με την εκκαθάριση και τη διανομή της πτωχευτικής περιουσίας όγδοο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα υπέστη εκ βάθρων αναμόρφωση με τους πρόσφατους νόμους 4336/2015 και 4446/2016. Στην ανάγκη ενημέρωσης της προηγούμενης έκδοσης συνηγορεί και το γεγονός ότι ικανό νομολογιακό και επιστημονικό υλικό συσσωρεύτηκε έκτοτε επί διαφόρων θεμάτων της εκκαθάρισης και διανομής της πτωχευτικής περιουσίας.

Μεταξύ των εξεταζόμενων στο παρόν βιβλίο θεσμών περιλαμβάνονται: η εκποίηση της επιχείρησης του πτωχεύσαντος ως συνόλου, η εκποίηση των κινητών και των ακινήτων του, η προσβολή των πράξεων της εκτέλεσης μέσω ανακοπής, η διανομή του ενεργητικού μέσω πίνακα κατάταξης, η προνομιακή ικανοποίηση των ενέγγυων και γενικών προνομιούχων δανειστών, η προσβολή της κατάταξης των πιστωτών μέσω ανακοπής κ.λπ.