Ν. 4679/2020 (ΦΕΚ Α΄ 71/20.3.2020)

Νομοθεσία περί σημάτων

Με τον Ν. 4679/2020 ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2015/2436/ΕΕ «για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων» και ενσωµατώνεται εκ νέου η Οδηγία 2004/48/ΕΚ «σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».

Ο νόµος εφαρµόζεται στα εθνικά σήµατα, όπως και στις διεθνείς καταχωρίσεις σηµάτων που έχουν κατατεθεί, σύµφωνα µε το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989), το οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 2783/2000, στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εφόσον η προστασία τους έχει επεκταθεί και στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται με το πιο πάνω Πρωτόκολλο.