Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.3.2020)

Με τον Ν. 4674/2020 («Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 53/11.3.2020) επήλθαν μεταβολές:

• στον Ν. 3528/2007 "Υπαλληλικός Κώδικας" (άρθρα 7, 50, 53, 67, 71, 84, 85, 86, 104, 105, 107, 109, 114, 116, 118, 120, 122, 141, 142, 146Α, 146Β, 165) και

• στον Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" (άρθρα 79, 161, 177, 209, 219, 247).

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στις ενότητες "Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)" και "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)" της βάσης δεδομένων στο website www.poinikachronika.gr.

Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ.

Για το σύνολο των Κωδίκων και Νομοθετημάτων που περιέχονται στην βάση δεδομένων πατήστε εδώ.

Για την εφαρμογή Codilex, μέσω της οποίας διατίθενται προϊόντα (δωρεάν και συνδρομητικά) στους χρήστες iPhone με περιεχόμενο βασικά κωδικοποιημένα νομοθετήματα της ελληνικής νομοθεσίας, πατήστε εδώ.