Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018)

«I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις»

Με τον Ν. 4531/2018 («I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018) επήλθαν παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα νομοθετήματα:

• Ποινικός Κώδικας (ΠΚ)

• Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ)

• Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 3689/2008)

• Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (Ν. 2121/1993)

• Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμματικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 4481/2017)

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στα νομοθετήματα που περιέχονται στην βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com και στην εφαρμογή codilex.

Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ.