Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018)

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

Με τον Ν. 4512/2018 («Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) επήλθαν εκτεταμένες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα νομοθετήματα:

• Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

• Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) (ΚΕΔΕ)

• Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007) (ΥπαλλΚ)

• Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) (ΚΔΚ)

• Κώδικας Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000) (ΚωδΣυμβ)

• Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 3588/2007) (ΠτωχΚ)

• Προστασία των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) (ΠρΚατ), – βλ. ήδη την κωδικοποίηση του Ν. 2251/1994 με την υπ’ αριθμ. 5338/17.1.2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) “Προστασία των Καταναλωτών” σε ενιαίο κείμενο» (ΦΕΚ Β΄ 40/17.1.2018).

• «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Ν. 1733/1987)

• «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμματικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (N. 4481/2017)

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στα νομοθετήματα που περιέχονται στην βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.

Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ.