Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017)

«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»

Με τον Ν. 4509/2017 («Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) επήλθαν εκτεταμένες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα νομοθετήματα:

• Αστικός Κώδικας (ΑΚ)

• Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

• Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ)

• Κώδικας Συμβουλίου της Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989) (ΣτΕ)

• Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007) (ΥπαλλΚ)

• Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) (ΚΔΚ)

• Ποινικός Κώδικας (ΠΚ)

• Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ)

• Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών (Μέρος Α΄ [άρθρα 1-60] Ν. 4139/2013) (ΝομΕξαρτΟυσ)

• Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988) (ΚΟΔΚΔΛ)

• Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 3689/2008) (ΕΣΔΛ)

• Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) (ΚωδΔικ)

• Κώδικας Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000) (ΚωδΣυμβ)

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στα νομοθετήματα που περιέχονται στην βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com, καθώς και στην εφαρμογή Codilex.

Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ.