ΣυμβΠλημΑθ 3208/2016

Αντίθετη εισαγγελική πρόταση Β. Χολή

Νομιμοποίηση εσόδων με βασικό αδίκημα την φοροδιαφυγή

Διατάσσεται η συνέχιση της κύριας ανάκρισης για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από φοροδιαφυγή του άρ. 18 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, διότι στην εισαγγελική πρόταση δεν εξειδικεύονται πλήρως οι πράξεις με τις οποίες ο κατηγορούμενος ανέμειξε το ποσό των 8.778.897,46 ευρώ, το οποίο εξοικονόμησε από την μη απόδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ και φόρο ελεύθερων επαγγελματιών στο Δημόσιο, με άλλα νομίμως κατεχόμενα από τον ίδιο περιουσιακά στοιχεία (ιδίως χρηματικές καταθέσεις), αποκρύπτοντας την αληθή προέλευσή του και αποσκοπώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην νομιμοποίησή του. – Εισαγγελική πρόταση: Το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό, υπό την έννοια ότι οι περιγραφόμενοι στο άρ. 2 παρ. 2 του Ν. 3691/2008 πλείονες τρόποι τέλεσης αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας εγκληματικής δραστηριότητας και μπορούν να εναλλαχθούν· σε περίπτωση συνδρομής περισσοτέρων τρόπων τελέσεως στοιχειοθετείται ένα μόνον έγκλημα, χρόνος τέλεσης του οποίου είναι ο χρόνος εκδήλωσης του πρώτου τρόπου τέλεσης. – Απαραίτητη προϋπόθεση για την θεμελίωση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων αποτελεί η τέλεση άλλης, χρονικά και ουσιαστικά προγενέστερης εγκληματικής δραστηριότητας (βασικού αδικήματος), απ’ όπου προκύπτει η κρίσιμη “βρόμικη” περιουσία, στην οποία ο δράστης επιχειρεί να προσδώσει νομιμοφανή υπόσταση, παρεισάγοντάς την στην νόμιμη οικονομία. – Ενεργητικό υποκείμενο της νομιμοποίησης εσόδων μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να είναι ο δράστης του βασικού αδικήματος, χωρίς να είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, περίπτωση που συνιστά αυτοτελή μορφή τέλεσης νομιμοποίησης (άρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄ Ν. 3691/2008). – Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση κακουργηματικών μορφών νομιμοποίησης εσόδων είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων (άρ. 1, 109 εδ. α΄, 119 παρ. 1, 122 παρ. 1 ΚΠΔ και άρ. 45 παρ. 5 Ν. 3691/2008). – Με την εισαγγελική πρόταση προτείνεται να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου, καθόσον από την νομίμως περατωθείσα κύρια ανάκριση (άρ. 101, 270 παρ. 1 εδ. α΄, 308 παρ. 4 ΚΠΔ) προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του για την τέλεση των ως άνω περιγραφόμενων εγκλημάτων.

Δείτε περισσότερα εδώ.