Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Περί του εγκλήματος της έκδοσης ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων σε μια περίπτωση (πρόσφορης;) απόπειρας ιατρικής απάτης

Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 288/2015

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η προσέγγιση ερμηνευτικών ζητημάτων του άρθρου 221 ΠΚ που σχετίζονται ιδίως με την προσφορότητα των πιστοποιήσεων να βλάψουν έννομα και ουσιώδη συμφέροντα άλλου προσώπου καθώς και με το είδος του απαιτούμενου δόλου τού εκδίδοντος το ιατρικό πιστοποιητικό σε σχέση με την κατά προορισμό χρήση του ή την προσφορότητά του να βλάψει συμφέροντα τρίτων. Επιπροσθέτως, αναδεικνύονται προβλήματα αιτιολογίας της επικυρωθείσας με την ΑΠ 288/2015 καταδικαστικής αποφάσεως και εξετάζεται κατά πόσον θα μπορούσε να συντρέχει, αντί της πρόσφορης, μια περίπτωση απρόσφορης απόπειρας απάτης.

Δείτε περισσότερα εδώ.