Ν. 4491/2017

ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017

«Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις»

Με τον Ν. 4491/2017 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 758) και στον Εισαγωγικό Νόμο αυτού (άρθρο 64), στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 126Β) και στον Πτωχευτικό Κώδικα (άρθρα 4, 8, 85, 86, 87, 88, 101, 105, 106α, 106γ, 106ε, 171).