ΜονΠρΑθ 1731/2017

Παρατηρήσεις Στ. Κόικα

Αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας και ανάθεσή της σε τρίτον για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως των γονέων (ΑΚ 1535)

Προϋποθέσεις αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας και ανάθεσής της σε τρίτον για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως των γονέων. Δεν εμπίπτουν στην έννοια του σπουδαίου λόγου η λύση του γάμου με διαζύγιο ή η ακύρωσή του, καθώς και η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων. Η υπόδειξη από τους γονείς τρίτου προσώπου, το οποίο δέχεται να αναλάβει την άσκηση της γονικής μέριμνας, δεν συνιστά προϋπόθεση του παραδεκτού της σχετικής αίτησης. Ανατίθεται η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου στον παππού του ενόψει της μετοίκησης των γονέων του στο εξωτερικό, προκειμένου αυτό να μην αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.

Δείτε περισσότερα εδώ.