ΑΠ 286/2016

Παραδεκτό πολιτικής αγωγής. Καταβολή του “παραβόλου μήνυσης” και του “τέλους πολιτικής αγωγής”. Διαχρονικό δίκαιο.

Επί υποβολής μηνύσεως η υποχρέωση καταβολής παραβόλου αναφέρεται τόσο στα κατ’ έγκλησιν όσο και στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, ειδικότερα δε η προσκόμιση του εν λόγω ειδικού παραβόλου της μήνυσης υπέρ του Δημοσίου (κατ’ άρ. 42 παρ. 4 ΚΠΔ), κατά την κατάθεση της τελευταίας από τον μηνυτή ή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, προβλέπεται ως βασική διατύπωση για την εγκυρότητά της από τις 8.6.2008, οπότε καθιερώθηκε το απαράδεκτο, και εφεξής. Η παράσταση πολιτικής αγωγής πρέπει να δηλωθεί νομοτύπως πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και όχι για πρώτη φορά στο εφετείο, άλλως υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Το απαράδεκτο της πολιτικής αγωγής, λόγω μη καταβολής του προαναφερθέντος παραβόλου, που προβλέπεται στο άρ. 63 εδ. β΄ ΚΠΔ, ως τέλους πολιτικής αγωγής, είτε κατά την προδικασία είτε το αργότερο μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καθιστά την παράσταση της πολιτικής αγωγής (από 8.6.2008 και εφεξής) παράνομη, επερχομένης εντεύθεν απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο. Αναιρείται λόγω απολύτου ακυρότητος η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για απάτη και απόπειρα απάτης στο δικαστήριο, ένεκα παρανόμου παραστάσεως της πολιτικής αγωγής, διότι η πολιτικώς ενάγουσα δεν κατέβαλε, έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, το τέλος πολιτικής αγωγής, χωρίς να αρκεί το κατατεθέν στην προδικασία παράβολο που αφορά την υποβληθείσα έγκληση.

Δείτε περισσότερα εδώ.