ΑΠ 210/2017

Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα

Δικαστική λύση ομόρρυθμης εταιρείας για σπουδαίο λόγο

H καταγγελία για σπουδαίο λόγο αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στην εταιρική σύμβαση. Πότε στοιχειοθετείται τέτοιος σπουδαίος λόγος. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 259 παρ. 1 εδ. α΄ περ. δ΄ του Ν. 4072/2012 εμπίπτουν τόσο η ορισμένου όσο και η αορίστου χρόνου εταιρεία. Βάσει της αρχής της διατήρησης της επιχείρησης, η δικαστική λύση επιτρέπεται εφόσον αποτελεί το μοναδικό μέσο άρσης του δημιουργηθέντος αδιεξόδου (ultima ratio). Το εταιρικό δικαίωμα δικαστικής λύσης ελέγχεται βάσει της ΑΚ 281.

Δείτε περισσότερα εδώ.