ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4

Ενημερωμένος με τον Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ25η
ΣΕΛΙΔΕΣ635
ΙSBN978-618-203-117-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

• Τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019), ενημερωμένο με τους νόμους 5002/2022, 5005/2022, 5023/2023, καθώς και με τον Ν. 5039/2023 (για τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όπου περιέχονται ειδικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών).
• Αιτιολογικές Εκθέσεις επί του νέου Ποινικού Κώδικα και των τροποποιητικών αυτού νόμων (Ν. 4619/2019, 4623/2019, 4637/2019, 4689/2020, 4855/2021, 4871/2021, 4908/2022, 4947/2022, 5002/2002, 5005/2022, 5023/2023 και 5039/2023)
• Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων παλαιού και νέου Ποινικού Κώδικα
• Πίνακα νομοθετικών μεταβολών
• Σχετική νομοθεσία
• Ειδική ποινική νομοθεσία (επιλογή διατάξεων των νόμων 4557/2018, 4987/2022, 4689/2020, καθώς και το κείμενο της ΚΥΑ 56169/2022 «Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας»)

Η 25η έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους Ν. 5002/2022, με τον οποίο αφενός μεν αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο ποινής των εγκλημάτων των άρθρων 370Α και 370Ε ΠΚ, αφετέρου δε προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα άρθρο 370ΣΤ («απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων»), 5005/2002, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 191 ΠΚ, 5023/2023, με τον οποίο αναδιατυπώθηκαν όροι και αντικαταστάθηκαν εκφράσεις σε διάφορα άρθρα του Ποινικού Κώδικα για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και με τον πρόσφατο Ν. 5039/2023 για τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όπου περιέχονται ειδικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, με τροποποίηση των άρθρων 290Α, 291, 374 και 394Α ΠΚ.

Από την θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα έως και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον πρόσφατο Ν. 5039/2022 το κείμενο του Κώδικα έχει υποστεί διακόσιες (200) νομοθετικές μεταβολές σε εκατόν τριάντα δύο (132) διαφορετικά άρθρα και τρεις (3) τίτλους κεφαλαίων του. Όλες οι νομοθετικές αυτές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη, ιδίως σε μια κωδικοποίηση διατάξεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου, δεδομένης της ισχύος της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης νόμου «που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου» (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ).

Και στην έκδοση αυτή συνεχίζεται η τακτική της δημοσίευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει, ασφαλώς, η Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», έπονται δε αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί των τροποποιητικών αυτού νόμων.

Στην νέα έκδοση περιέχεται εμπλουτισμένο και πλήρως ενημερωμένο το αυτοτελές τμήμα με την επιλογή διατάξεων της Ειδικής Ποινικής Νομοθεσίας. Σε αυτό ο χρήστης του Ποινικού Κώδικα Τσέπης συναντά τις σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4557/2018 («Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE] και άλλες διατάξεις»), καθώς και τα εγκλήματα φοροδιαφυγής που τυποποιούνται στον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 4987/2022. Επίσης, παρατίθενται τα άρθρα 21-36Α του Ν. 4689/2020 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών [ΕΕ] 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 [Α΄ 99] προς εφαρμογή του Κανονισμού [ΕΕ] 2018/1727 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), η σημασία του οποίου εκτείνεται σε περισσότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Τέλος, στην νέα έκδοση περιλαμβάνεται η υπ’ αριθμ. 56169/17.11.2022 (ΦΕΚ Β΄ 6259/12.12.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση (των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών) για την ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

Αποκτήστε τους δύο ενημερωμένους κώδικες "Κώδικας Τσέπης 4 - Ποινικός Κώδικας" και "Κώδικας Τσέπης 5 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" στην προνομιακή τιμή των 28 € (από 32 €).