ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 2

Ενημερωμένος με τον Ν.4967/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171/9-9-2022)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ12η
ΣΕΛΙΔΕΣ452
ΙSBN978-618-203-105-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση του ΑΚ Τσέπης συντελέστηκαν δύο μείζονος σημασίας αναθεωρήσεις των διατάξεων του Αστικού Κώδικα: Μία στο πεδίο της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή με τον Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.7.2022), με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1455, 1456, 1459 και 1460 ΑΚ και μία άλλη, πιο ριζική, στο δίκαιο της πώλησης με τον Ν. 4967/2022, με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 534-548, 551, 554-558, 560 και 562 ΑΚ για την ευθύνη του πωλητή λόγω μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση (καθώς και τα άρθρα 689 και 693 ΑΚ για τη σύμβαση έργου που παραπέμπουν σε αυτά), ενώ προστέθηκαν και τα νέα άρθρα 513Α, 535Α και 535Β.

Η μεταρρύθμιση των άρθρων 1455 επ. ΑΚ –που συμπληρώνεται με μεγαλύτερης εκτάσεως αλλαγές στον Ν. 3305/2005– αφορά σε επιμέρους ειδικότερα ζητήματα. Αντιθέτως, οι μεταβολές στο κεφάλαιο περί πώλησης είναι δομικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εγκαταλείπονται τα πραγματικά ελαττώματα και η έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ως οι χαρακτηριστικές παθογένειες που ενεργοποιούν την ειδική αντικειμενική ευθύνη του πωλητή λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης. Αντ’ αυτών υιοθετείται καθολικά ως κριτήριο για τη θεμελίωση της εν λόγω ευθύνης η υποκειμενική και αντικειμενική μη ανταπόκριση του πωληθέντος προς τη σύμβαση πώλησης. Περαιτέρω, τα ένδικα βοηθήματα που διαθέτει ο αγοραστής σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, αν και δεν αλλοιώνονται ως προς το περιεχόμενό τους, ωστόσο ιεραρχούνται, με ορατό προβάδισμα της αποκατάστασης της ελλείπουσας ανταπόκρισης –μέσω των αξιώσεων διόρθωσης και αντικατάστασης του πράγματος– έναντι της μείωσης του τιμήματος, της υπαναχώρησης από τη σύμβαση και (υπό προϋποθέσεις) της καταβολής αποζημίωσης.

Όπως ήδη επισημαίνεται στο άρθρο 1 του Ν. 4967/2022, αλλά και τονίζεται πολλαπλώς στην «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης», με τον ως άνω νόμο σκοπείται: «α) η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων συναλλαγών και των συναλλασσομένων και β) ο εκσυγχρονισμός του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα, με έμφαση στην ψηφιακή διάσταση των οικείων συμβάσεων».