Καλάθι Το προϊόν “Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος, Τόμος Ι-II: Το Έγκλημα - Η Ποινή” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΣΕΛΙΔΕΣ1615
ΙSBN978-618-203-078-3
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Η ενθουσιώδης υποδοχή που επιφυλάχθηκε από το αναγνωστικό κοινό στην «Σύνοψη Ποινικού Δικαίου» (Α΄ Τόμος: 2010, Β΄ Τόμος: 2012), οι συνεχώς νέοι προβληματισμοί που κέντρισαν το ενδιαφέρον του συγγραφέα και επέβαλαν την ένταξή τους στο όλο δογματικό σύστημα του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, η ανάγκη για συνεχή συμπλήρωση και ανανέωση της ύλης του, κυρίως δε οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών στην νομοθεσία (ιδίως με την σχετικά πρόσφατη θέσπιση του νέου Ποινικού Κώδικα τον Ιούλιο του 2019) και την νομολογία, οδήγησαν στην ανάγκη μια νέας, ενημερωμένης και εκσυγχρονισμένης έκδοσης υπό τον τίτλο «Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος». Η έκδοση διαρθρώνεται σε δύο τόμους.

Στον πρώτο τόμο καλύπτεται η διδασκαλία του Εγκλήματος (πράξη, παράλειψη, δόλος, αμέλεια, εκ του αποτελέσματος ευθύνη, άδικο, καταλογισμός, λόγοι άρσης του αδίκου και του καταλογισμού), συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μορφών εμφανίσεως αυτού: της απόπειρας και της συμμετοχής (άρθρα 1-49 ΠΚ). Στον δεύτερο τόμο καλύπτονται όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ποινή. Σε αντίθεση με τον πρώτο τόμο, οι μεταρρυθμίσεις που επήλθαν με τον Ν. 4619/2019 στην ύλη των άρθρων 50-133 ΠΚ είναι ριζικές. Η αναδιάταξη των ορίων της κάθειρξης, ο επαναπροσδιορισμός της ποινής κράτησης σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, η εισαγωγή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας ως κύριας ποινής, η κατάργηση ή η μετατροπή ορισμένων από τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφαλείας, οι μεταβολές στους κανόνες επιμέτρησης της ποινής, η αναδιάρθρωση των ελαφρυντικών περιστάσεων, η διαφοροποίηση του τρόπου επιμέτρησης στην περίπτωση της συρροής λόγων μείωσης της ποινής, η κατάργηση της μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική, οι σημαντικές τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναστολής εκτελέσεως της ποινής και της υφ’ όρον απόλυσης συνθέτουν μια εντελώς νέα εικόνα του δικαίου της ποινής. Αυτή την εικόνα φιλοδοξεί να καταγράψει κριτικά ο δεύτερος τόμος του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου.

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθεται εξαντλητικά η σχετική ελληνική βιβλιογραφία, ενώ στην οικεία θέση (σε παραπομπές) γίνεται επιλεκτική αναφορά στις κυριότερες ξενόγλωσσες πηγές. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου είναι η πλήρης παράθεση της νομολογίας του Αρείου Πάγου και των σημαντικότερων σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων ουσίας. Με τον τρόπο αυτό το Γενικό Μέρος του Ποινικού Δικαίου απευθύνεται όχι μόνο σε όσους προσεγγίζουν το ποινικό δίκαιο με θεωρητικό ενδιαφέρον αλλά και στους νομικούς της πράξης (δικαστές, δικηγόρους κ.λπ.), που αναζητούν άμεσες και ξεκάθαρες λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που τους απασχολούν.