ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ16η
ΣΕΛΙΔΕΣ500
ΙSBN978-618-203-072-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Μετά τις σαρωτικές αλλαγές που επέφερε στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο Ν. 4335/2015 με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας στα πολιτικά δικαστήρια, ο νομοθέτης επιχειρεί με τους Ν. 4842/2021 και 4855/2021 να κινηθεί εκ νέου προς την ίδια κατεύθυνση με “χειρουργικές” πλέον –τις περισσότερες φορές– επεμβάσεις. Κυρίως καταβάλλεται προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και αποϋλοποίησης της διαδικασίας, από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την περάτωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση του περιεχομένου υφιστάμενων διατάξεων με συνεκτίμηση των αντιδράσεων που πυροδότησε ο νέος (κατ’ ουσίαν) Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και των ερμηνευτικών δυσχερειών που ανέκυψαν κατά τα πρώτα χρόνια της ισχύος του. Έτσι, εισάγονται νέες ρυθμίσεις, οι οποίες είτε ενσωματώνουν νομολογιακώς διαπλασμένες λύσεις, είτε αποβλέπουν στην άρση ασαφειών, είτε εναρμονίζουν συστηματικά μεταξύ τους επιμέρους άρθρα του Κώδικα.

Χρήζει, τέλος, ιδιαίτερης επισήμανσης το γεγονός ότι, όπως συνήθως συμβαίνει με τις ευρείας κλίμακας αναθεωρήσεις μείζονος σημασίας κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, έτσι και οι τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4842/2021 συνοδεύονται από μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν αφενός μεν τον χρόνο έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων, αφετέρου δε το εφαρμοστέο δίκαιο επί των εκκρεμών υποθέσεων. Οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις παρατίθενται συγκεντρωτικά στην αρχή της παρούσας έκδοσης σε μορφή πίνακα και με αναφορά στις μεταρρυθμιζόμενες επιμέρους διατάξεις στις οποίες αφορούν.