ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 6η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΑΣΕΡ)

Αλλοδαποί I-ΙΙ, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) Ι-II, Eυρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης I-II, Λαθρεμπορία I-III, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Ι-II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ888
ΙSBN978-960-420-818-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Με την 6η ενημέρωση (Ιανουάριος 2020) του έργου Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι το έργο εμπλουτίζεται με την ερμηνεία των ποινικού ενδιαφέροντος διατάξεων που αφορούν τους αλλοδαπούς, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες). Παράλληλα, στην παρούσα ενημέρωση επιχειρείται μια εκ νέου πραγμάτευση και ενημέρωση της ύλης της νομοθεσίας για την λαθρεμπορία, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η 6η ενημέρωση περιέχει 13 τεύχη (12 τεύχη με ερμηνεία ειδικών ποινικών νόμων και ένα εισαγωγικό τεύχος).

Το έργο “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι” είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Ήδη, μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω νέων θεματικών, στο έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι περιέχεται η ερμηνεία 50 νομοθετημάτων σε συνολικά 49 τεύχη (3.488 σελίδες), κατανεμημένα στις ακόλουθες 27 θεματικές ενότητες:
• Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914)
• Αλλοδαποί (Ν. 3386/2005 | Ν. 4251/2014 | Π.Δ. 233/2003)
• Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/1994 | Ν. 3115/2003 | Π.Δ. 47/2005 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3917/2011 | Παράρτημα Νομολογίας)
• Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002)
• Γεωργικά προϊόντα – Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955)
• Δασικά αδικήματα (Ν.Δ. 86/1969 | Υ.Α. 414985/1985 | Υ.Α. 37338/1807/2010 | Ν. 4042/2012 | Υ.Α. 125188/246/2013)
• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3850/2010 | Ν. 3917/2011 | Ν. 4600/2019)
• Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) (Ν. 3213/2003)
• Επιταγή (Ν. 5960/1933)
• Εργασία – Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945)
• Εταιρείες: Ανώνυμες (Κ.Ν. 2190/1920), ΕΠΕ (Ν. 3190/1955)
• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)
• Καταχραστές του Δημοσίου (Ν. 1608/1950 | Ν.Δ. 2576/1953)
• Κεφαλαιαγορά (Ν. 3340/2005)
• Λαθρεμπορία (Ν. 2960/2001)
• Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931)
• Μεταμοσχεύσεις (Ν. 3984/2011)
• Ναρκωτικά (Ν. 4139/2013 | Ν. 3459/2006 – Κ.Ν.Ν.)
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 4557/2018)
• Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993)
• Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003)
• Παίγνια (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στο Β.Δ. 29/1971 και τους Ν. 3037/2002 και 4002/2011)
• Περιβάλλον (Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003)
• Πτωχευτικά αδικήματα (Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 3588/2007)
• Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους (Ν. 927/1979)
• Υπουργοί – Ποινική ευθύνη Υπουργών (Ν. 3126/2003)
• Φορολογικά αδικήματα (ΚΦΔ – Ν. 4174/2013)