ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 3

Ενημέρωση: Μάρτιος 2018 (Ν. 4512/2018)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ14η
ΣΕΛΙΔΕΣ481
ΙSBN978-960-420-715-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η 14η έκδοση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατέστη αναγκαία μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους πρόσφατους νόμους 4509/2017 και 4512/2018.
Με το άρθρο 176 του Ν. 4512/2018, που τροποποιεί τα άρθρα 1007, 1018, 1030 ΚΠολΔ και προσθέτει νέο άρθρο 977Α, επανακαθορίζεται η σειρά προτίμησης μεταξύ των ανέγγυων, των απλώς προνομιούχων και των “υπερπρονομιούχων” πιστωτών του καθ’ ου η εκτέλεση, ενώ προτάσσεται έναντι όλων αυτών η ικανοποίηση της απαίτησης του υπερθεματιστή για ανάληψη του καταβληθέντος πλειστηριάσματος σε περίπτωση ακύρωσης του πλειστηριασμού.

Με το άρθρο 207 του Ν. 4512/2018, που τροποποιεί τα άρθρα 927, 933, 943, 954, 955, 959, 964, 965, 966, 969, 972, 988, 995, 998, 1001, 1002, 1004, 1012, 1015, 1021 ΚΠολΔ και καταργεί τα άρθρα 959A και 998A αυτού, προσαρμόζεται πλήρως η διαδικασία του πλειστηριασμού στο νέο μοντέλο της ηλεκτρονικής διενέργειάς του, με πρόδηλη την επιδίωξη του νομοθέτη να διασφαλίσει πάση θυσία την απρόσκοπτη διεξαγωγή πλειστηριασμών ακόμα και μακριά από τον τόπο της κατάσχεσης.

Με τον προγενέστερο Ν. 4509/2017 (άρθρα 23, 42 και 63) προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 686 ΚΠολΔ, εισήχθη νέο Κεφάλαιο Θ΄ στο Πέμπτο Βιβλίο για τα Ασφαλιστικά Μέτρα, σχετικό με την έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού και, τέλος, προστέθηκε εδ. β΄ στην παρ. 2 του άρθρου 96 ΚΠολΔ, ειδικά για τον τύπο παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας των εργατικών διαφορών.