ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 12

ενημέρωση: Μάρτιος 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2017
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ216
ΙSBN978-960-420-667-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η αδυναμία πληρωμών αποτελεί ένα φαινόμενο που –κατά την εποχή της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε– πλήττει εξίσου τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, και μάλιστα ανεξάρτητα από την συνδρομή ή μη εμπορικής ιδιότητας. Η νομοθετική αντιμετώπιση, ωστόσο, της αστικής και της εμπορικής υπερχρέωσης ευνοήτως διαφοροποιείται, δεδομένης της ιδιομορφίας των οφειλών που απορρέουν από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (έκταση χρεών, πλειονότητα πιστωτών, πιθανή εταιρική δομή του οφειλέτη κ.λπ.) σε σύγκριση με τα χρέη που βαρύνουν ιδιώτες.

Σκοπός της παρούσας ευσύνοπτης συλλογής είναι να αναδείξει τους δύο βασικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας που έχει καταστρώσει ο Έλληνας νομοθέτης: Αυτόν που περιέχεται στον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τον Ν. 4446/2016), ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στην εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη, και εκείνον που περιγράφεται στον Ν. 3869/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τον Ν. 4366/2016) για την διευθέτηση των οφειλών φυσικών προσώπων μη εμπόρων. Επιπλέον, παρατίθεται το Π.Δ. 133/2016, διά του οποίου ρυθμίζεται το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, θεσμός που αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο κατά την εφαρμογή των ειδικών διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Και στον παρόντα Κώδικα τηρήθηκε το νέο, πρακτικό σχήμα που υιοθετήθηκε για την σειρά των Κωδίκων Τσέπης, το οποίο παρέχει την δυνατότητα για χρήση μεγαλύτερων τυπογραφικών στοιχείων, έτσι ώστε το νομοθετικό κείμενο να καθίσταται ευανάγνωστο. Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε το εκάστοτε παρατιθέμενο νομοθέτημα, μνημονεύονται όλες οι επελθούσες μέχρι σήμερα μεταβολές (προσθήκη διατάξεων, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.