ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2004/2007
ΣΕΛΙΔΕΣ1900
ΙSBN978-960-420-012-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου του καθ. κ. Απόστολου Γεωργιάδη, όπως άλλωστε όλα του έργα, χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο βαθμό θεωρητικής εμβάθυνσης και επεξεργασίας της νομολογίας σε συνδυασμό με την αφομοίωση των σύγχρονων τάσεων της συναλλακτικής πράξης.

Ο Τόμος Ι, έτος έκδοσης: 2004, σελίδες: 830, ISBN: 960-420-236-7, περιλαμβάνει, εκτός από την Εισαγωγή, το Πρώτο Μέρος, το οποίο είναι αφιερωμένο στις συμβάσεις που σκοπούν σε εκποίηση (πώληση, δωρεά, γονική παροχή), και το Δεύτερο Μέρος με τις συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης. Ειδικότερα, το δίκαιο της πώλησης ερμηνεύεται και με βάση τους ν. 3043/2002 (για την ευθύνη του πωλητή), 2251/1994 (για την προστασία του καταναλωτή) και 2532/1997 (για τη διεθνή πώληση κινητών). Εξετάζονται επίσης αναλυτικά η πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου, επιχείρησης, δικαιώματος καθώς και τα ιδιαίτερα είδη πώλησης. Σε ό,τι αφορά της συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης, εκτός από την κοινή μίσθωση, ιδιαίτερα κεφάλαια αφιερώνονται στην επαγγελματική μίσθωση, τη μίσθωση κατοικίας και οικογενειακής στέγης, στις μισθώσεις για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ καθώς και στη χρηματοδοτική (Leasing) και χρονομεριστική μίσθωση (Time-Sharing). Ο τόμος τελειώνει με τις νέες μορφές συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης.

Ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα συναλλακτικά μορφώματα έχει δοθεί και στον Τόμο ΙΙ , έτος έκδοσης: 2007, σελίδες: 1070, ISBN: 978-960-420-322-3. Έτσι, εκτός από την ανάλυση των συμβατικών και έννομων σχέσεων που ρητά ρυθμίζονται στον Αστικό Κώδικα, περιλήφθηκαν στο βιβλίο και θέματα όπως η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, οι συμβάσεις ιατρικής αγωγής και παροχής νομικών υπηρεσιών, οι συμβάσεις δημοσίων έργων και κατασκευής κτιρίου με αντιπαροχή, η σύμβαση 'με το κλειδί στο χέρι' (turnkey contract), οι συμβάσεις μεταφοράς και ξενίας, η ξενοδοχειακή και η ταξιδιωτική σύμβαση, η εγγυοδοτική και η ασφαλιστική σύμβαση, ο αλληλόχρεος λογαριασμός και η κοινοπραξία.
Παίρνοντας ο Έλληνας νομικός στα χέρια του το δίτομο Ειδικό Ενοχικό θα διαπιστώσει ότι το ισχύον σήμερα Ενοχικό Δίκαιο διαφέρει σημαντικά από το δίκαιο της εποχής, κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας.