Στέφανος Κ. Παύλου, Θωμάς Π. Σάμιος

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

5η ενημέρωση: Νοέμβριος 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2016
ΣΕΛΙΔΕΣ808
ΙSBN978-960-420-644-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Με την παρούσα 5η ενημέρωση το έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι εμπλουτίζεται με 5 νέες θεματικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται 11 νέα νομοθετήματα κατανεμημένα σε 11 τεύχη. Οι θεματικές αυτές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

• Φορολογικά αδικήματα (σχολιαστής: Θεόδωρος Παπακυριάκου): άρθρα 66-71 ΚΦΔ (Ν. 4174/2013), άρθρα 17Α και 24 Ν. 2523/1997, Ν. 4312/2014 (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις – Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, φόρος πλοίων – Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία – Ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων και άλλων συλλογικών οντοτήτων – Δικονομικά ζητήματα – Μεταβατικές διατάξεις – Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος – Φορολογικός συμβιβασμός – Ικανοποίηση του Δημοσίου)

• Πτωχευτικά αδικήματα (σχολιαστής: Κωνσταντίνα Παπαθανασίου): άρθρα 171-177 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007)

• Ποινική ευθύνη Υπουργών (σχολιαστής: Ιωάννα Αναστασοπούλου): άρθρα 1-22 Ν. 3126/2003

• Δασικά αδικήματα (σχολιαστής: Ιωάννης Γκουντής): άρθρα 268, 273, 275, 276, 279, 286, 287 Ν.Δ. 86/1969, Ν. 4042/2012, Υ.Α. 414985/1985, Υ.Α. 37338/1807/2010, Υ.Α. 125188/246/2013 και επικουρικές διατάξεις (προστασία της χλωρίδας, προστασία της άγριας πανίδας, υπηρεσιακά και λοιπά αδικήματα)

• Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους (σχολιαστής: Ιωάννης Μοροζίνης): άρθρα 1-3, 5 Ν. 927/1979

Το έργο “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι” είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Πλέον, μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω νέων θεματικών, στο έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι περιέχεται η ερμηνεία 41 νομοθετημάτων σε συνολικά 44 τεύχη (3.084 σελίδες), κατανεμημένα στις ακόλουθες 25 θεματικές ενότητες:

• Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914)

• Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/1994 | Ν. 3115/2003 | Π.Δ. 47/2005 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3917/2011 | Παράρτημα Νομολογίας)

• Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002)

• Γεωργικά προϊόντα – Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955)

• Δασικά αδικήματα (άρθρα 268, 273, 275, 276, 279, 286, 287 Ν.Δ. 86/1969, Ν. 4042/2012, Υ.Α. 414985/1985, Υ.Α. 37338/1807/2010, Υ.Α. 125188/246/2013 και επικουρικές διατάξεις)

• Επιταγή (Ν. 5960/1933)

• Εργασία – Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)

• Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Ν. 2190/1920)

• Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)

• Καταχραστές του Δημοσίου (Ν. 1608/1950 | Ν.Δ. 2576/1953)

• Κεφαλαιαγορά (Ν. 3340/2005)

• Λαθρεμπορία (Ν. 2960/2001)

• Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931)

• Μεταμοσχεύσεις (Ν. 3984/2011)

• Ναρκωτικά (Ν. 4139/2013 | Ν. 3459/2006 – Κ.Ν.Ν.)

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 3691/2008)

• Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993)

• Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003)

• Παίγνια (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στο Β.Δ. 29/1971 και τους Ν. 3037/2002 και 4002/2011)

• Περιβάλλον(Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003)

• Πτωχευτικά αδικήματα (άρθρα 171-177 Πτωχευτικού Κώδικα [Ν. 3588/2007])

• Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους (Ν. 927/1979)

• Υπουργοί – Ποινική ευθύνη Υπουργών (Ν. 3126/2003)

• Φορολογικά αδικήματα (άρθρα 66-71 ΚΦΔ [Ν. 4174/2013], άρθρα 17Α και 24 Ν. 2523/1997, Ν. 4312/2014)

* Οι ενημερώσεις όλων των έργων που κυκλοφορούν σε κινητά τεύχη (Βασική Νομοθεσία, Εμπορική Νομοθεσία, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι) απευθύνονται μόνο σε όσους έχουν αγοράσει το σύνολο του έργου.