Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γενικό Μέρος, τόμοι 1ος-2ος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010|12
ΣΕΛΙΔΕΣ1394
ΙSBN978-960-420-001-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Σύνοψη Ποινικού Δικαίου – Γενικό Μέρος

Τόμος 1ος: Το έγκλημα (έτος έκδοσης: 2010, σελίδες: 968, ISBN: 978-960-420-441-0)

Τόμος 2ος: Η ποινή (έτος έκδοσης: 2012, σελίδες: 426, ISBN: 978-960-420-496-0)

Πρόκειται για μια συνολική θεώρηση του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 1-133 ΠΚ). Στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρεται εξαντλητικά η σχετική ελληνική βιβλιογραφία και στην οικεία θέση (σε παραπομπές) γίνεται επιλεκτική αναφορά στις κυριότερες ξενόγλωσσες πηγές. Ένα από τα βασικότερα προτερήματα του έργου είναι η πλήρης παράθεση (είτε σε ανάπτυξη είτε σε παραπομπές) όλης της νομολογίας του Αρείου Πάγου και των σημαντικότερων σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων ουσίας. Με τον τρόπο αυτό το έργο απευθύνεται όχι μόνο σε όσους προσεγγίζουν το ποινικό δίκαιο με θεωρητικό ενδιαφέρον αλλά και στους νομικούς της πράξης (δικαστές, δικηγόρους κ.λπ.), που αναζητούν άμεσες και ξεκάθαρες λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Ο 1ος τόμος αναφέρεται στη διδασκαλία της έννοιας του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μορφών εμφανίσεως αυτού (απόπειρα – συμμετοχή). Στην ύλη, εκτός από την ανάπτυξη των κλασσικών συναφών ζητημάτων, περιλαμβάνονται και όλοι οι εντελώς σύγχρονοι προβληματισμοί που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες κοινωνικοπολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις, όπως λ.χ. η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, η αρχή της αναλογικότητας, η ανάλυση της έννοιας του «πολιτικού εγκλήματος» σε σχέση με την τρομοκρατία, η διάκριση του ποινικού από το διοικητικό άδικο, ζητήματα διαχρονικού δικαίου, το θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών κ.ά.

Ο 2ος τόμος καλύπτει τα ζητήματα που αφορούν την ποινή. Ειδικότερα, αναλύονται διεξοδικά η έννοια και η φύση της ποινής, οι θεωρίες της ποινής (απόλυτες, σχετικές, ενωτικές) και οι σκοποί της· γίνεται συστηματική πραγμάτευση των κύριων (στερητικών της ελευθερίας και εις χρήμα) και των παρεπόμενων ποινών· αναπτύσσεται η προβληματική των μέτρων ασφαλείας· επιφυλάσσεται δε εκτενής ανάλυση στα ζητήματα που αφορούν την έγκληση, την επιμέτρηση της ποινής, την συρροή, την αναστολή της ποινής και την υφ’ όρον απόλυση του καταδίκου. Τέλος, για την πληρότητα της ύλης, κρίθηκε σκόπιμο να αφιερωθεί ειδικό κεφάλαιο στα εγκλήματα που διαπράττονται από ανηλίκους, παρότι αυτά συνηθίζεται μεν να είναι αντικείμενο ειδικής πραγμάτευσης, αλλά κυρίως από εγκληματολογική σκοπιά.

Και οι δύο τόμοι συνοδεύονται από κατάλογο των κυριότερων λημμάτων, καθώς και από πίνακα νομολογίας.

Το σύνολο του έργου προσφέρεται σε προνομιακή τιμή.