ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2014
ΣΕΛΙΔΕΣ668
ΙSBN978-960-420-549-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ41958334

Το «Κληρονομικό Δίκαιο» του Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (σελ. LVI + 1279) κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα (το 2013) ενημερωμένο με τη νεότατη βιβλιογραφία και νομολογία.

Οι διδακτικές ωστόσο ανάγκες επέβαλαν την ύπαρξη – παράλληλα προς το αναφερθέν έργο – και μιας συντετμημένης έκδοσης προς χρήση κυρίως των φοιτητών των νομικών μας σχολών και των υποψήφιων δικαστών. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται το παρόν έργο υπό τον τίτλο «Εγχειρίδιο Κληρονομικού Δικαίου» προς διάκριση από το πιο εκτεταμένο «Κληρονομικό Δίκαιο».

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο βιβλίων είναι μόνο ποσοτική, αφορά δηλαδή αποκλειστικά την έκταση. Και στο παρόν «Εγχειρίδιο» η ύλη του Κληρονομικού Δικαίου εκτίθεται πλήρης, με αναφορά στη νομολογία και τη θεωρία και με παράθεση παραδειγμάτων που διευκολύνουν την κατανόηση της εκάστοτε νομοθετικής ρύθμισης. Απλώς παραλείφθηκαν ειδικότερα θέματα και λεπτομερειακές ρυθμίσεις που είναι μεν χρήσιμες για τη δικαστηριακή πράξη, όχι όμως απαραίτητες για την πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Με την ευκαιρία συγγραφής του Εγχειριδίου ο συγγραφέας έλαβε υπόψη του και τις τροποποιήσεις που επέφερε στο ισχύον Κληρονομικό Δίκαιο του ΑΚ ο εν τω μεταξύ τεθείς σε ισχύ ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών – Σχολαζουσών περιουσιών και λοιπές διατάξεις», ο οποίος μεταξύ άλλων κατήργησε ρητώς τις ΑΚ 1865, 1866 εδ. β΄ και 1869.