ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2014
ΣΕΛΙΔΕΣ824
ΙSBN978-960-420-543-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ41958306

Οι ανάγκες υποστήριξης της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, επέβαλαν τη συγκέντρωση της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου σε έναν τόμο, ανάλογο και με τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου. Προσπαθώντας ο συγγραφέας να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, περιέλαβε στον παρόντα τόμο την ανάπτυξη των παραδοσιακών θεσμών του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, δηλαδή αυτών που ρυθμίζονται στον Αστικό Κώδικα, εκτός εκείνων που με την πάροδο του χρόνου έχουν εξελιχθεί σε αυτόνομους δικανικούς κλάδους, όπως τη σύμβαση εργασίας (εργατικό δίκαιο), την εταιρεία (δίκαιο των εταιρειών), την έκταξη και τα ανώνυμα χρεόγραφα (δίκαιο των αξιογράφων).

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το παρόν βιβλίο είναι μόνο διδακτικό, περιοριζόμενο στη συστηματική ανάλυση και παρουσίαση των ρυθμίσεων του νόμου. Η παράθεση της πλούσιας ελληνικής βιβλιογραφίας και ο συνεχής διάλογος με τη νομολογία καθιστούν το έργο χρήσιμο εργαλείο «δουλειάς» και για τον νομικό της πράξης, δεδομένου ότι είναι ενημερωμένο με τη νεότατη βιβλιογραφία και νομολογία.

Για τους άλλους νεοφανείς ή νεοπαγείς θεσμούς του Ενοχικού Δικαίου, που προέκυψαν από τη συνεχή διείσδυση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έννομη τάξη μας και από την προϊούσα παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων (φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, συμβάσεις ιατρικής αγωγής και παροχής νομικών υπηρεσιών, συμβάσεις δημοσίων έργων και κατασκευής κτιρίων με αντιπαροχή ή με «το κλειδί στο χέρι», συμβάσεις μεταφοράς και ξενίας, ταξιδιωτική, εγγυοδοτική και ασφαλιστική σύμβαση, αλληλόχρεος λογαριασμός, κοινοπραξία κλπ.), εξακολουθεί να ισχύει το δίτομο έργο του ίδιου συγγραφέα (Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, τόμ. Ι 2004 και τόμ. ΙΙ 2007) το οποίο βρίσκεται σε κυκλοφορία.