Καλάθι Το προϊόν “Δίκαιο Νομικών Προσώπων” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

με τη συνεργασία: Αυγουστιανάκης Μιχ., Δακορώνια Ευγ., Δέλλιος Γεώργ., Καστρήσιος Λευτ., Κιτσαράς Λάμπρ., Μεντής Γεώργ., Παναγόπουλος Κων., Πούλου Ελισ., Σκαρίπας Δημ., Τσολακίδης Ζαφ., Χελιδόνης Απ., Χριστακάκου Καλλ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010
ΣΕΛΙΔΕΣ708
ΙSBN978-960-420-433-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Το έργο αναφέρεται στο δίκαιο όλων των νομικών προσώπων με έμφαση στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους κυριότερους τύπους νομικών προσώπων που εμφανίζονται στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή όπως αστικά σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές οργανώσεις, αθλητικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, επαγγελματικούς συλλόγους, ιδρύματα και, ακόμη, εταιρίες, συνεταιρισμούς, εταιρίες ελευθέρων επαγγελματιών. Επίσης, η ανάλυση επεκτείνεται στις ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και στις εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως είναι η αστική εταιρία ή η κοινοπραξία.

Σημαντικό μέρος του έργου καταλαμβάνουν οι κανόνες που διέπουν την δομή και την λειτουργία των νομικών προσώπων του αστικού και του εμπορικού δικαίου. Δίνεται έμφαση στο δίκαιο οργάνωσης και λειτουργίας της διοικήσεως, των υποκαταστάτων αυτής οργάνων καθώς και στην ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρ. 69 ΑΚ για την αντιμετώπιση φαινομένων ακυβερνησίας που προέρχονται κυρίως από την έλλειψη μελών του διοικητικού οργάνου. Σε ειδικό κεφάλαιο ερευνάται διεξοδικά το θέμα της ευθύνης των διαχειριστών νομικού προσώπου. Ακόμη δίνεται έμφαση στους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της συνελεύσεως ως συλλογικού οργάνου του νομικού προσώπου και αναλύονται διεξοδικά οι κανόνες που διέπουν την ελαττωματικότητα των αποφάσεών της.

Αφιερώνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο στο ζήτημα της κατάχρησης του θεσμού του νομικού προσώπου. Ακόμη, συνοψίζονται σε ειδικό κεφάλαιο οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν την λύση και την εκκαθάρισή του.

Το δίκαιο του σωματείου, του ιδρύματος, της επιτροπής εράνων και της αστικής εταιρίας παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα κεφάλαια, αφού σύμφωνα με τις επιλογές του νομοθέτη του Αστικού Κώδικα πρόκειται για τις θεμελιώδεις μορφές νομικών προσώπων, από τις οποίες διακλαδώνονται άλλες εξειδικευμένες μορφές που δημιουργήθηκαν από τις ανάγκες της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. Κρίθηκε, τέλος, αναγκαίο να συμπεριληφθεί και ειδικό κεφάλαιο για την κοινοπραξία ως ενδιάμεση μορφή εταιρίας χωρίς νομική προσωπικότητα.