Χρήστος Νάϊντος

Ζητήματα συμμετοχής στα εγκλήματα υποβοήθησης της παράτυπης μετανάστευσης

Στη μελέτη επιχειρείται εισαγωγικά να αναδειχθεί η νομική φύση των εγκλημάτων υποβοήθησης της παράτυπης μετανάστευσης ως εγκλημάτων αναγωγής μορφών συμμετοχής στην παράτυπη είσοδο / έξοδο (αλλά και στην μη αξιόποινη διαμονή) των αλλοδαπών σε αυτοτελή εγκλήματα και ως εγκλημάτων αναγκαίας συμμετοχής, και δη συναντώμενης δράσης. Ακολούθως, αναδεικνύονται επίκαιρα ζητήματα συμμετοχής στα εν λόγω εγκλήματα υπό το πρίσμα της νομικής τους φύσης. Εξετάζεται αρχικώς η δυνατότητα συμμετοχής σε περιπτώσεις αναγωγής μορφών συμμετοχής σε αυτοτελή εγκλήματα. Στη συνέχεια επιχειρείται να διακριθεί η “διευκόλυνση” της μεταφοράς από τη συμμετοχή στη μεταφορά των πολιτών τρίτων χωρών, αντιδιαστέλλεται δε η “διευκόλυνση” της μεταφοράς του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 4251/2014 προς τη “διευκόλυνση” της εισόδου (άρθρο 29 παρ. 5 του ίδιου νόμου) και της διαμονής (άρθρο 29 παρ. 6 του ίδιου νόμου). Περαιτέρω, αναδεικνύονται οι συνέπειες στο χώρο της συμμετοχικής ευθύνης της νομοθετικής επιλογής της χρονικής μετατόπισης του αξιοποίνου από την προώθηση των πολιτών τρίτων χωρών στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας στην παραλαβή με σκοπό την προώθησή τους, και οριοθετείται η διακεκριμένη παραλλαγή τής κατά συναυτουργία τέλεσης με βάση τον ιδιόχειρο χαρακτήρα της μεταφοράς του αλλοδαπού. Ακολούθως, αξιολογείται ποινικά η δράση του προπομπού, του παρόχου και του συντηρητή του μεταφορικού μέσου· εξετάζονται τα ζητήματα αν ο διακινούμενος αλλοδαπός μπορεί να θεωρηθεί ηθικός αυτουργός της διακίνησής του και αν είναι νοητή η ηθική αυτουργία και η συνέργεια στην παράτυπη είσοδο / έξοδο του αλλοδαπού. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις de lege ferenda.

Δείτε περισσότερα εδώ.